کنگره بین المللی بیولوِِژی کاربردی , 2011-09-01

عنوان : ( تأثیر غلظت های مختلف سلنیوم بر خصوصیات مورفوفیزیولو‍ژیکی گیاه اسفناج (Spinacia oleracea L.) )

نویسندگان: آزاده صفاریزدی , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سلنیوم یک عنصر شبه فلز است که خصوصیات آنتی اکسیدانی آن برای انسان، حیوانات و گیاهان به اثبات رسیده است. برخی از گیاهان به عنوان گیاهان انباشته کننده این عنصر معرفی شده‌اند و در تعداد اندکی نیز سلنیوم به عنوان عنصری سودمند در رشد آنها شناخته شده است. بنابراین بررسی تأثیر سلنیوم بر رشد گیاه دارای اهمیت است. تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر غلظتهای مختلف سلنیوم بر رشد و خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه اسفناج، در شرایط کنترل شده انجام شد. جوانه‌زنی بذرهای اسفناج در ژرمیناتور انجام گرفت و نشاهای گیاهی به محلول‌های کشت منتـقل گردیدنـد و در محلول غـذایـی هوگـلنـد حاوی غلـظتـ های mgL-1 SeO3-2 10،6،4،2،1،0 و در چهار تکرار مورد تیمار قرار گرفت. چهارهفته پس از اعمال تیمارها، خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی شامل بیوماس گیاهی، طول ریشه و بخش هوایی، تعداد برگ و مقدار کلروفیل مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که سطوح مختلف غلظت SeO3-2، تأثیر معنی‌داری بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ریشه و اندام هوایی شامل وزن خشک و تر ریشه و اندام هوایی، مقدار کلروفیل و همچنین طول ریشه و طول بخش هوایی داشت. در این آزمایش با افزایش غلظتهای تیمار بیش از mgL-1 SeO3-2 1، طول و بیومس خشک ریشه و ساقه و مقدار کلروفیل تام به طور معنی داری در مقایسه با شاهد کاهش یافت. در حالیکه تیمار mgL-1 SeO3-21 تاثیر تحریکی و افزایشی در پارامترهای مذکور داشت. علائم مورفولوژی سمیت سلنیوم به صورت کلروز برگ‌های جوان و کاهش رشد بخش هوایی و ریشه بود.

کلمات کلیدی

, : کشت هیدروپونیک, سلنیوم, L. Spinacia oleracea, ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025645,
author = {صفاریزدی, آزاده and لاهوتی, مهرداد and گنجعلی, علی},
title = {تأثیر غلظت های مختلف سلنیوم بر خصوصیات مورفوفیزیولو‍ژیکی گیاه اسفناج (Spinacia oleracea L.)},
booktitle = {کنگره بین المللی بیولوِِژی کاربردی},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {: کشت هیدروپونیک، سلنیوم،L. Spinacia oleracea، ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر غلظت های مختلف سلنیوم بر خصوصیات مورفوفیزیولو‍ژیکی گیاه اسفناج (Spinacia oleracea L.)
%A صفاریزدی, آزاده
%A لاهوتی, مهرداد
%A گنجعلی, علی
%J کنگره بین المللی بیولوِِژی کاربردی
%D 2011

[Download]