دومین کنفرانس ملی فیزیولوِژی گیاهی ایران , 2011-04-28

عنوان : ( بررسی اثر تنش کروم بر سطوح پرولین در گیاه Trigonella faenoum-graecum L. )

نویسندگان: تکتم احسانی , مهرداد لاهوتی , حمید اجتهادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پرولین یک تنظیم کننده ی اسمزی است ونقش مهمی در سم زدایی رادیکال های آزاد، تنظیم وضعیت ردوکس سلول، محافظت از غشاءهای بر سطوح پرولین، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار Cr(III) سلولی دارد. به منظور برررسی تاثیر تنش 5 میلی گرم در لیتر) به محلول های غذایی واجد نشاءهای ،4 ،3 ،2 ،1 ،0/5 ،0) Cr انجام شد. در این آزمایش سطوح غلظتی مختلف یون + 3 گیاهی شنبلیله اضافه شدند. گیاهچه ها پس از پنج هفته برداشت شدند. نتایج نشان داد که غلظت های مختلف کروم، تاثیر معنی داری بر میزان 4 و 5 میلی گرم در لیتر کروم، افزایش معنی داری در سطوح پرولین در مقایسه با شاهد داشت. ، تیمارهای 3 .( P≤0/ پرولین برگ گیاه داشت ( 05 تفاوت معنی داری با شاهد نداشتند. غلظت های بالاتر ( بیشتر از 2 میلی گرم در لیتر ، Cr 1و 2 میلی گرم در لیتر+ 3 ،0/5 ، با این حال سطوح 0 Cr3+ ) اثرات نامطلوبی، بر روی رشد گیاهچه های مورد آزمایش داشت.

کلمات کلیدی

, پرولین, تنش کروم-رشد گیاهچه- Trigonella faenoum-graecum L.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025646,
author = {احسانی, تکتم and لاهوتی, مهرداد and اجتهادی, حمید},
title = {بررسی اثر تنش کروم بر سطوح پرولین در گیاه Trigonella faenoum-graecum L.},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی فیزیولوِژی گیاهی ایران},
year = {2011},
location = {یزد, ايران},
keywords = {پرولین، تنش کروم-رشد گیاهچه- Trigonella faenoum-graecum L.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر تنش کروم بر سطوح پرولین در گیاه Trigonella faenoum-graecum L.
%A احسانی, تکتم
%A لاهوتی, مهرداد
%A اجتهادی, حمید
%J دومین کنفرانس ملی فیزیولوِژی گیاهی ایران
%D 2011

[Download]