اولین کنگره ملی علوم و فناوری های نوین کشاورزی دانشگاه زنجان , 2011-09-10

عنوان : ( بررسی تأثیر متقابل سدیم ـ کلسیم بر روی جوانه‌زنی و بیومس گیاه جو(Hordeum vulgare L.) به منظور کاهش اثرات مضر تنش شوری )

نویسندگان: صدیقه جهانی , مهرداد لاهوتی , فروغ عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شوری یکی از مهمترین مشکلات مناطق خشک و نیمه خشک در جهان است. به منظور بررسی اثرات متقابل سدیم ـکلسیم بر جوانه‌زنی و بیومس در گیاه جو رقم ریحان، پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال 1389 به صورت دو آزمایش جداگانه (جوانه‌زنی و گلدانی) در یک طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار در مرحله جوانه‌زنی و 3 تکرار در مرحله گلدانی انجام شد. تیمارها برای هر دو آزمایش جوانه‌زنی و گلدانی شامل سطوح کلریدسدیم 150،100،50،0 میلی مولار و توام با سطوح کلریدکلسیم 0، 6 ،10 میلی مولار بود. آزمایش جوانه‌زنی در ژرمیناتور با شرایط کنترل شده (دما 25درجه سانتیگراد ، 16 ساعت روشنایی، ‌رطوبت نسبی 70٪، ‌میزان نور 1300 لوکس) صورت گرفت و هر 12 ساعت از بذور جوانه زده یاداشت برداری به عمل آمد. شمارش بذرهای جوانه زده تا زمانیکه شمارش 2 نوبت متوالی تفاوتی نشان نمی داد، انجام گرفت سپس درصد و سرعت جوانه‌زنی بذور محاسبه گردید. در آزمایش گلدانی پس از 5 هفته اعمال تنش، گیاهان برداشت شدند و وزن‌ تر و خشک ساقه اندازه‌گیری گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش شوری به طور معنی داری درصد و سرعت جوانه‌زنی و وزن تر و خشک ساقه کاهش یافت(05/0p ≤). تیمار کلسیم به طور معنی داری درصد و سرعت جوانه‌زنی و وزن تر و خشک ساقه را افزایش داد(05/0p ≤). بیشترین اثرات بهبود دهنده کلسیم در غلظت 6 میلی مولار مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, ‌ برهمکنش سدیم ـ کلسیم, بیومس, ‌جوانه‌زنی, Hordeum vulgare
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025649,
author = {صدیقه جهانی and لاهوتی, مهرداد and فروغ عباسی},
title = {بررسی تأثیر متقابل سدیم ـ کلسیم بر روی جوانه‌زنی و بیومس گیاه جو(Hordeum vulgare L.) به منظور کاهش اثرات مضر تنش شوری},
booktitle = {اولین کنگره ملی علوم و فناوری های نوین کشاورزی دانشگاه زنجان},
year = {2011},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {‌ برهمکنش سدیم ـ کلسیم، بیومس، ‌جوانه‌زنی، Hordeum vulgare},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر متقابل سدیم ـ کلسیم بر روی جوانه‌زنی و بیومس گیاه جو(Hordeum vulgare L.) به منظور کاهش اثرات مضر تنش شوری
%A صدیقه جهانی
%A لاهوتی, مهرداد
%A فروغ عباسی
%J اولین کنگره ملی علوم و فناوری های نوین کشاورزی دانشگاه زنجان
%D 2011

[Download]