اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار , 2011-06-19

عنوان : ( اثر برهمکنش Ca/Na بر رشد رویشی ، میزان سدیم، پتاسیم و کلسیم در گیاه جو (Hordeum Vulgare L. cv . Reyhan) )

نویسندگان: صدیقه جهانی , مهرداد لاهوتی , فروغ عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شوری یک مشکل در حال توسعه در خاک های کشاورزی است. به منظور بررسی اثرات متقابل سدیم- کلسیم در گیاه جو رقم ریحان، آزمایشی به صورت یک طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در شرایط گلخانه ای (دما c°2±25 ، رطوبت نسبی 35٪ و فتوپریود 16 ساعت) صورت گرفت. نشاء های گیاهی یک هفته بعد از کاشت بذور در خاک ، با سطوح کلرید سدیم 0، 50، 100و 150 میلی مولار و توأم با کلرید کلسیم غلظت های 0 ، 6 و 10 میلی مولار تیمار شدند. پس از 5 هفته اعمال تنش برخی از پارامترهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی شامل طول ریشه و ساقه و میزان عناصر معدنی (سدیم، پتاسیم و کلسیم) اندازه گیری شد . داده های حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS16‌ مورد تحلیل آماری قرار گرفت و مقایسه میانگین داده ها با استفاده از آزمون توکی در سطح (05/0 ≥ p). انجام شد و نمودارها با استفاده از نرم افزار Excel ترسیم شد. نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش شوری به طور معنی داری طول ریشه و ساقه و میزان پتاسیم و کلسیم کاهش یافت ولی میزان سدیم در برگ افزایش یافت(05/0 ≥ p). تیمار کلسیم به طور معنی داری طول ریشه و ساقه و میزان پتاسیم و کلسیم را افزایش داد ولی باعث کاهش میزان سدیم در برگ شد (05/0 ≥ p). کلسیم اثرات زیان آور تنش شوری را کاهش داد و بیشترین اثرات بهبود دهنده کلسیم در غلظت 6 میلی مولار مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, برهمکنش Ca/ Na, پتاسیم, رشد رویشی, Hordeum Vulgare L
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025653,
author = {صدیقه جهانی and لاهوتی, مهرداد and فروغ عباسی},
title = {اثر برهمکنش Ca/Na بر رشد رویشی ، میزان سدیم، پتاسیم و کلسیم در گیاه جو (Hordeum Vulgare L. cv . Reyhan)},
booktitle = {اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار},
year = {2011},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {برهمکنش Ca/ Na، پتاسیم، رشد رویشی، Hordeum Vulgare L},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر برهمکنش Ca/Na بر رشد رویشی ، میزان سدیم، پتاسیم و کلسیم در گیاه جو (Hordeum Vulgare L. cv . Reyhan)
%A صدیقه جهانی
%A لاهوتی, مهرداد
%A فروغ عباسی
%J اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
%D 2011

[Download]