برنامه ریزی و آمایش فضا, دوره (14), شماره (3), سال (2010-9) , صفحات (230-253)

عنوان : ( استفاده از استنتاج گری فازی برای مدل سازی روابط مکانمند در محیط GIS )

نویسندگان: دامون مولایی , محمد سعدی مسگری , روزبه شاد , حسین آقا محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روابط توپولوژیک میان عوارض مکانی فازی یکی از اطلاعات مهم و اساسی در سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) است. استخراج این نوع روابط، در کنار اطلاعات مکانی و توصیفی، می تواند در بسیاری از فرایندهای تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد. برای مدل کردن این روابط مسائل و مشکلاتی وجود دارد؛ مانند متحرک بودن پدیده های مکانی، عدم قطعیت و ابهام در عوارض و ماهیت میان خود عوارض. این مشکلات باعث می شود استخراج این روابط پیچیدگی های زیادی داشته باشد. در این مقاله، روشی جدید برای مدل کردن این روابط و استخراج متغیرهای بیانی برای نواحی فازی ارائه می شود. در این روش از محاسبه میزان شباهت میان ماتریس های 9- اشتراکی کرسپ و فازی برای استخراج متغیرهای بیانی استفاده می شود. این متغیرها دربردارنده نوع روابط توپولوژیک و کمیت سنج هایی هستند که قدرت روابط را نشان می دهند. با توجه به اینکه استخراج این متغیرها به عمل گرهای فازی وابستگی مستقیم دارند، مقایسه ای میان عمل گرهای مختلف فازی برای به دست آوردن جواب بهینه انجام شده است. در پایان، سیستم استنتاج گر فازی بر اساس نوع روابط استخراج شده طراحی شده است. این سیستم میزان پیغام هشدار را برای یک کاربرد خاص براساس میزان فرکانس فازی به کاربر اعلام می کند.

کلمات کلیدی

سیستم اطلاعات مکانی؛ اپراتورهای فازی؛ سیستم استنتاج گر فازی؛ متغیرهای بیانی؛ توپولوژی فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025659,
author = {دامون مولایی and محمد سعدی مسگری and شاد, روزبه and حسین آقا محمدی},
title = {استفاده از استنتاج گری فازی برای مدل سازی روابط مکانمند در محیط GIS},
journal = {برنامه ریزی و آمایش فضا},
year = {2010},
volume = {14},
number = {3},
month = {September},
issn = {1605-9689},
pages = {230--253},
numpages = {23},
keywords = {سیستم اطلاعات مکانی؛ اپراتورهای فازی؛ سیستم استنتاج گر فازی؛ متغیرهای بیانی؛ توپولوژی فازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از استنتاج گری فازی برای مدل سازی روابط مکانمند در محیط GIS
%A دامون مولایی
%A محمد سعدی مسگری
%A شاد, روزبه
%A حسین آقا محمدی
%J برنامه ریزی و آمایش فضا
%@ 1605-9689
%D 2010

[Download]