Amirkabir-امیرکبیر, دوره (41), شماره (1), سال (2009-7) , صفحات (35-43)

عنوان : ( روشی نوین برای مدلسازی و برنامه ریزی فعالیت های گروهی بشری در فضا – زمان )

نویسندگان: علیرضا وفائی نژاد , علی اصغر ال شیخ , روزبه شاد , مهدی نشاط ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انسان موجودی اجتماعی است که بسیاری از فعالیت هایش در همکاری با سایر افراد و به صورت گروهی انجام می شود. انجام این فعالیت ها هم به مکان و هم به زمان وابسته می باشند. بنابراین برای تمامی عملکردها و سایر مواردی که در چرخه مدیریت بهینه فعالیت های گروهی بشری و چگونگی همکاری بین آنها بکار گرفته می شوند، باید هر دو جنبه مکان و زمان را با هم در نظر داشت. در این پژوهش تلاش شده که با مدلسازی مکانی – زمانی فعالیت های گروهی بشری راهی برای افزایش راندمان انجام فعالیت های دسته جمعی انسانها ارایه نماید. بدین منظور تئوری هاگرستراند را به عنوان مبنای مدلسازی در نظر گرفته و آن را با استفاده از برنامه ریزی ابتکاری گسترش داده و در پایان، مدلی جدید برای مدلسازی فعالیت های گروهی بشری در بستر مکان و زمان ارایه کرده است. مدل پیشنهادی قابل پیده سازی در سیستمهای اطلاعات مکانی بوده و باعث حل مسایل چند بعدی در فضای متناسب خود می شود. برای مشخص شدن کارایی مدل، فعالیت های دو گروه زنده یاابی و آواربرداری از گروه های کاری امداد و نجات زلزله به دو صورت معمولی و در قالب مدل، شبیه سازی و ارزیابی شد. میانگین نتایج، بهبود 18.83 درصد کارایی گروه ها در صورت استفاده از مدل را نشان می دهند.

کلمات کلیدی

, مدلسازی فضا زمان, فعالیت های گروهی, نظریه هاگرستراند, سیستمهای اطلاعات مکانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025666,
author = {علیرضا وفائی نژاد and علی اصغر ال شیخ and شاد, روزبه and مهدی نشاط},
title = {روشی نوین برای مدلسازی و برنامه ریزی فعالیت های گروهی بشری در فضا – زمان},
journal = {Amirkabir-امیرکبیر},
year = {2009},
volume = {41},
number = {1},
month = {July},
issn = {1015-0951},
pages = {35--43},
numpages = {8},
keywords = {مدلسازی فضا زمان، فعالیت های گروهی، نظریه هاگرستراند، سیستمهای اطلاعات مکانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روشی نوین برای مدلسازی و برنامه ریزی فعالیت های گروهی بشری در فضا – زمان
%A علیرضا وفائی نژاد
%A علی اصغر ال شیخ
%A شاد, روزبه
%A مهدی نشاط
%J Amirkabir-امیرکبیر
%@ 1015-0951
%D 2009

[Download]