پژوهش های حبوبات ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2011-12) , صفحات (1-12)

عنوان : ( گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپهای نخود تیپ کابلی در منطقه نیشابور )

نویسندگان: علی گنجعلی , سعید جوینی پور , حسن پرسا , عبدالرضا باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهمنظور بررسی و گزینش ژنوتیپهای متحمل به خشکی نخود و تعیین مناسبترین شاخصهای مقاومت به 1384 در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی نیشابور انجام شد و طی آن 150 - خشکی، آزمایشی در سال زراعی 85 ژنوتیپ نخود تیپ کابلی از بانک بذر حبوبات دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح ارزیابی مقدماتی عملکرد اگمنت به همراه شش شاهد (شامل نمونه حساس به خشکی، ارقام نخود رایج در کشور و شاهد رقم محلی) مورد ارزیابی قرار شاخص حساسیت به ،(STI) گرفتند. در این آزمایش، شاخصهای کمی مقاومت به خشکی مانند شاخص تحمل تنش و میانگین هارمونیک (TOL) شاخص تحمل ،(GMP) میانگین هندسی بهرهوری ،(MP) میانگین بهرهوری ،(SSI) تنش بر اساس عملکرد دانهی نمونهها در شرایط تنش خشکی (کشت دیم) و شرایط بدون تنش خشکی (کشت فاریاب) ،(HM) محاسبه شدند. بر اساس نتایج، ژنوتیپهای مورد بررسی از نظر همهی شاخصهای کمی مقاومت به خشکی (بهجز بیشترین میزان عملکرد دانه در .(p≤0/ تفاوتهای آماری معنیداری با یکدیگر داشتند ( 05 ،(SSI و TOL شاخصهای و MCC118 ،MCC62 ،MCC50 ،MCC1 ،MCC352 ،MCC427 ،MCC شرایط تنش، در ژنوتیپهای 302 592 و 581 کیلوگرم در هکتار و در شرایط بدون ،602 ،609 ،625 ،638 ،905 ، بهترتیب با عملکرد 960 MCC423 و MCC301 ،MCC427 ،MCC117 ،MCC50 ،MCC304 ،MCC380 ،MCC تنش، در ژنوتیپهای 312 1520 و 1514 کیلوگرم در هکتار بهدست ،1567 ،1622 ،1636 ،1820 ،1856 ، بهترتیب با عملکرد 2185 MCC311 بهعنوان HM و MP ،STI ،GMP آمد. بر اساس نتایج حاصل از مطالعه همبستگی صفات در این آزمایش، شاخصهای ،MCC بهترین شاخصها برای گزینش ژنوتیپهای متحمل به خشکی، مشخص شدند. بر این اساس، ژنوتیپهای 50 بهعنوان ژنوتیپهای نخود متحمل به خشکی پیشنهاد میشوند.

کلمات کلیدی

, واژههای کلیدی: تنش خشکی, شاخص تحمل به خشکی, طرح آگمنت, نخود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025695,
author = {گنجعلی, علی and سعید جوینی پور and پرسا, حسن and باقری, عبدالرضا},
title = {گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپهای نخود تیپ کابلی در منطقه نیشابور},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2011},
volume = {2},
number = {1},
month = {December},
issn = {2008-725X},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {واژههای کلیدی: تنش خشکی، شاخص تحمل به خشکی، طرح آگمنت، نخود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپهای نخود تیپ کابلی در منطقه نیشابور
%A گنجعلی, علی
%A سعید جوینی پور
%A پرسا, حسن
%A باقری, عبدالرضا
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725X
%D 2011

[Download]