پژوهش های حبوبات ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2011-12) , صفحات (1-14)

عنوان : ( مطالعه ی خصوصیات ریشه و اندام های هوایی لاین های حساس و متحمل نخود زراعی )

نویسندگان: ماندا صفوی , سعید ملک زاده شفارودی , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده خشکی از اصلی ترین عوامل محدود کننده در تولید نخود زراعی است که اختلاف قابل توجهی میان پتانسیل تولید و مقدار واقعی آن ایجاد می کند. برای ارزیابی اثرات خشکی برروی ویژگی های فیزیولوژیک گیاه خصوصا در ریشه و اندام های و یک لاین (MCC یک ژنوتیپ حساس ( 759 ،(MCC و 696 ICC هوایی، چهار ژنوتیپ شامل دو ژنوتیپ متحمل ( 4958 در سه زمان نمون هگیری (پیش از تنش، پس از اعمال تنش در زمان آغاز گ لدهی و دوره بازیابی ،(MCC محلی (جم- 361 گیاه در اولین آبیاری پس از 10 روز اعمال تنش) در قالب سه تکرار مقایسه و مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج کلی حاکی از آن است که مقاومت یا حساسیت به خشکی با تخصیص و تسهیم محصولات فتوسنتزی به اندام های مختلف در طول دوره ی رشد و دوره ی تنش تعیین می شود و تخصیص نابجا و بیشتر این محصولات به اندام های هوایی آنچنا نکه در لاین حساس به طور معن یداری مشاهده شد، عامل تعیین کننده ای در حساسیت آن به خشکی در مقایسه با لای نهای متحمل است. به نظر می رسد که افزایش نسبت وزن خشک ریشه به وزن خشک کل گیاه، تحت شرایط تنش خشکی منجر به به دلیل کاهش در هدر رفت آب، از طریق سطح تعرق کننده ی ،MCC و 696 ICC افزایش تحمل در لای نهای 4958 کمتر، شده است.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: تخصیص ماده خشک, تنش رطوبتی, صفات ریشه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025696,
author = {صفوی, ماندا and ملک زاده شفارودی, سعید and گنجعلی, علی and باقری, عبدالرضا},
title = {مطالعه ی خصوصیات ریشه و اندام های هوایی لاین های حساس و متحمل نخود زراعی},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2011},
volume = {2},
number = {1},
month = {December},
issn = {2008-725X},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {واژه های کلیدی: تخصیص ماده خشک، تنش رطوبتی، صفات ریشه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه ی خصوصیات ریشه و اندام های هوایی لاین های حساس و متحمل نخود زراعی
%A صفوی, ماندا
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%A گنجعلی, علی
%A باقری, عبدالرضا
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725X
%D 2011

[Download]