دوازدهمین کنگره علوم خاک , 2011-09-03

عنوان : ( اصلاح خصوصیات شیمیایی خاک شور - سدیمی، با استفاده از روشهای شیمیایی و گیاه-پالایی )

نویسندگان: نجمه مظلوم , رضا خراسانی , امیر فتوت , یوسف هاشمی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اصلاح خاکهای شور – سدیمی با کشت برخی گونههای گیاهی که سبب حلالیت کلسیت میشوند امکانپذیر است. ، تحت سه تیمار گیاهی سسبانیا 1 ECe=12/88 dS m- و 1 SAR= 23/ در این تحقیق، خاکی شور–سدیمی با 8 روناس 2 و مرغ 3 و دو تیمار شمیایی گچ و اسید سولفوریک و یک شاهد با 41 لیتر آب شهری آبشویی شد. به طور نسبت به شاهد شدند. با توجه SAR میانگین گیاهان و تیمارهای شیمیایی به ترتیب سبب کاهش 59 و 71 درصدی به این تفاوت ناچیز و دیگر مزایای زراعی گیاهان، میتوان کشت گیاه را برای اصلاح این خاکها توصیه کرد.

کلمات کلیدی

, .sesbania acuelata, Rubia tinctprum, Cyanodon dactylon , اصلاح شیمیایی, خاکهای شور- سدیمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025699,
author = {مظلوم, نجمه and خراسانی, رضا and فتوت, امیر and یوسف هاشمی نژاد},
title = {اصلاح خصوصیات شیمیایی خاک شور - سدیمی، با استفاده از روشهای شیمیایی و گیاه-پالایی},
booktitle = {دوازدهمین کنگره علوم خاک},
year = {2011},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {.sesbania acuelata،Rubia tinctprum،Cyanodon dactylon ، اصلاح شیمیایی، خاکهای شور- سدیمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اصلاح خصوصیات شیمیایی خاک شور - سدیمی، با استفاده از روشهای شیمیایی و گیاه-پالایی
%A مظلوم, نجمه
%A خراسانی, رضا
%A فتوت, امیر
%A یوسف هاشمی نژاد
%J دوازدهمین کنگره علوم خاک
%D 2011

[Download]