جستارهای نوین ادبی, دوره (42), شماره (2), سال (2009-7) , صفحات (1-26)

عنوان : ( مقایسه داستانهای مشترک مثنوی و منطق الطیر با رویکرد روایت شناسی ساختگرا )

نویسندگان: پورنامداریان تقی , سمیرا بامشکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده داستان پردازی در «مثنوی معنوی» در مقایسه با آثار تعلیمی مشابه مانند مثنوی های سنایی و عطار جایگاهی منحصر به فرد و کاملاً متمایز دارد و حتی در دوره معاصر نیز برجسته است. بسیاری از داستان های مثنوی ساخته و پرداخته خود مولوی نیست و ریشه در آثار پیشین خود دارد که یکی از مآخذ مهم آن منطق الطیر عطار است. نوع ارتباط میان داستان های مثنوی و منطق الطیر از مقوله «فزون متنیّت» است و منظور از آن هر ارتباطی است که متن B (بیش متن )را به متن A (پیش متن) متصل می‌کند. در این مقاله ساختار داستان های مشترک میان مثنوی و منطق الطیر را با استفاده از روش روایت شناسی ساختگرا با یکدیگر مقایسه می کنیم تا با نشان دادن شباهت ها و تفاوت های این دو اثر توجه و ذوق مثنوی به هنر داستان پردازی روشن شود. نتیجه به دست آمده این است که استفاده مثنوی از شگردهای داستان پردازی بسیار بیشتر از منطق الطیر است و واقع گشتار داستان های مثنوی نسبت به داستان های منطق الطیر گشتاری غیر مستقیم و پیچیده است.

کلمات کلیدی

, کلید واژه ها: روایت شناسی ساختگرا, مثنوی, مولوی, منطق الطیر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025708,
author = {پورنامداریان تقی and بامشکی, سمیرا},
title = {مقایسه داستانهای مشترک مثنوی و منطق الطیر با رویکرد روایت شناسی ساختگرا},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2009},
volume = {42},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-7187},
pages = {1--26},
numpages = {25},
keywords = {کلید واژه ها: روایت شناسی ساختگرا، مثنوی، مولوی، منطق الطیر.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه داستانهای مشترک مثنوی و منطق الطیر با رویکرد روایت شناسی ساختگرا
%A پورنامداریان تقی
%A بامشکی, سمیرا
%J جستارهای نوین ادبی
%@ 2008-7187
%D 2009

[Download]