پژوهشهای ادبی, دوره (6), شماره (23), سال (2009-7) , صفحات (45-66)

عنوان : ( تحلیل روایت شناسانه داستان گنبد پیروزه هفت پیکر )

نویسندگان: سمیرا بامشکی , بهاره پژومندداد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده با بررسی الگوهای تحلیل پی رنگ در نظریه‌های روایت‌شناسی به این پرسش پاسخ می دهیم که «الگوی کنش های» طرح داستان گنبد پیروزه چیست؟ و این الگو بیانگر و نشان دهنده چه چیز است؟ با این پژوهش‌ِ ساختاری به شناخت ذهن بشر آنگاه که در حالت خلق روایت عرفانی است دست می یابیم. برای تحلیل این روایت از روش تودورف و گریماس استفاده شده است. با توجه به شواهد به دست آمده نتیجه می گیریم که الگوی کنش های طرح این داستان بیانگر این است که این داستان در طبقه بندی قصه های عرفانی قرار می گیرد و سرچشمه و ریشه آن داستان هبوط است.

کلمات کلیدی

, کلید واژه ها: داستان گنبد پیروزه, روایت شناسیِ ساختاری, داستان هبوط, نظامی گنجوی, هفت پیکر, الگوی کنش.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025709,
author = {بامشکی, سمیرا and بهاره پژومندداد},
title = {تحلیل روایت شناسانه داستان گنبد پیروزه هفت پیکر},
journal = {پژوهشهای ادبی},
year = {2009},
volume = {6},
number = {23},
month = {July},
issn = {1735-2932},
pages = {45--66},
numpages = {21},
keywords = {کلید واژه ها: داستان گنبد پیروزه، روایت شناسیِ ساختاری، داستان هبوط، نظامی گنجوی، هفت پیکر، الگوی کنش.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل روایت شناسانه داستان گنبد پیروزه هفت پیکر
%A بامشکی, سمیرا
%A بهاره پژومندداد
%J پژوهشهای ادبی
%@ 1735-2932
%D 2009

[Download]