آب و خاک, دوره (25), شماره (5), سال (2011-12) , صفحات (1197-1205)

عنوان : ( تعیین مهم‌ترین ویژگی های موثر بر شاخص های کیفیت خاک در بخشی از زمین های کشاورزی و مرتعی جنوب مشهد )

نویسندگان: حسین شهاب ارخازلو , حجت امامی , غلامحسین حق نیا , علیرضا کریمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائل مورد توجه در مدیریت پایدار خاک ها به منظور تولید بهینه کشاورزی و حفظ منابع طبیعی، ارزیابی کیفیت خاک است. استفاده از شاخص های کیفیت خاک ابزار مفیدی برای تعیین و مقایسه کیفیت خاک ها است. در این پژوهش با استفاده از روش تجزیه مولفه های اصلی (PCA)، از میان 18 ویژگی مورد بررسی خاک یا کل ویژگی های موثر بر کیفیت خاک (TDS)، 6 ویژگی به‌عنوان مهم‌ترین یا حداقل ویژگی های موثر بر کیفیت خاک (MDS) تعیین شدند. سپس کیفیت خاک های کشاورزی و مراتع منطقه ی ده سرخ واقع در جنوب شهر مشهد، با استفاده از دو مدل شاخص تجمعی کیفیت خاک (IQI) و شاخص کیفیت خاک نمورو (NQI) و هر کدام در دو مجموعه ی ویژگی های خاک TDS و MDS ارزیابی شد. نتایج نشان داد که به طور کلی خاک های منطقه از نظر شاخص های مورد مطالعه دارای محدودیت زیادی بودند و همبستگی معنی داری بین IQITDS و IQIMDS و بین NQITDS و NQIMDS وجود داشت. این امر نشان می دهد که مجموعه ی MDS تعیین شده به خوبی می تواند نماینده ی مناسبی از TDS باشد. افزون بر این مقایسه شاخص های کیفیت خاک در زمین های کشاورزی و مرتع نشان داد که، استفاده از مجموعه ی TDS در تعیین تاثیر کاربری زمین بر شاخص های کیفیت خاک کارایی بیشتری دارد.

کلمات کلیدی

, تجزیه مولفه های اصلی, شاخص تجمعی کیفیت خاک, شاخص نمورو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025743,
author = {شهاب ارخازلو, حسین and امامی, حجت and حق نیا, غلامحسین and کریمی, علیرضا},
title = {تعیین مهم‌ترین ویژگی های موثر بر شاخص های کیفیت خاک در بخشی از زمین های کشاورزی و مرتعی جنوب مشهد},
journal = {آب و خاک},
year = {2011},
volume = {25},
number = {5},
month = {December},
issn = {2008-4757},
pages = {1197--1205},
numpages = {8},
keywords = {تجزیه مولفه های اصلی، شاخص تجمعی کیفیت خاک، شاخص نمورو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین مهم‌ترین ویژگی های موثر بر شاخص های کیفیت خاک در بخشی از زمین های کشاورزی و مرتعی جنوب مشهد
%A شهاب ارخازلو, حسین
%A امامی, حجت
%A حق نیا, غلامحسین
%A کریمی, علیرضا
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2011

[Download]