ماشین های کشاورزی, دوره (1), شماره (2), سال (2011-11) , صفحات (100-109)

عنوان : ( بررسی اثر رطوبت بر خواص مکانیکی و سرعت حد زرشک )

نویسندگان: احسان ولایتی نجف آبادی , باقر عمادی , مهدی خجسته پور , محمد حسین سعیدی راد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه خواص مکانیکی زرشک ضمن مفید بودن در طراحی و بهینه سازی ماشین های حمل، فرآوری و بسته بندی، می تواند از بروز صدمات مکانیکی و تولید ضایعات جلوگیری نماید. در این تحقیق نیرو، تغییر شکل نظیر گسیختگی، انرژی شکست و چقرمگی میوه زرشک در رطوبتهای مختلف شامل 70 تا 76، 45 تا 50، 25 تا 30 و 7 تا 10 درصد بر مبنای تر مورد مطالعه قرار گرفتند. کاهش میزان رطوبت باعث افزایش نیروی شکست از 387/1 به 679/2 نیوتن، چقرمگی از 297/4 به 220/8 ژول بر سانتی متر مکعب، کاهش تغییر شکل از 387/3 به 413/2 میلی متر و کاهش انرژی شکست از 921/0 به 661/0 میلی ژول شد. تاثیر جهت بارگذاری، سرعت بارگذاری و اثر متقابل آنها نیز تنها در میوه تازه با رطوبت 76 درصد بررسی شد که فقط اثر جهت بارگذاری بر روی کلیه خواص به استثنای چقرمگی معنی دار شد. همچنین محتوای رطوبتی به عنوان عامل موثر بر سرعت حد میوه شناخته شد به طوری که با کاهش محتوای رطوبتی، سرعت حد زرشک از 9 به 5/4 متر بر ثانیه کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, زرشک, خواص مکانیکی, سرعت حد, میزان رطوبت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025748,
author = {ولایتی نجف آبادی, احسان and عمادی, باقر and خجسته پور, مهدی and محمد حسین سعیدی راد},
title = {بررسی اثر رطوبت بر خواص مکانیکی و سرعت حد زرشک},
journal = {ماشین های کشاورزی},
year = {2011},
volume = {1},
number = {2},
month = {November},
issn = {2228-6829},
pages = {100--109},
numpages = {9},
keywords = {زرشک، خواص مکانیکی، سرعت حد، میزان رطوبت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر رطوبت بر خواص مکانیکی و سرعت حد زرشک
%A ولایتی نجف آبادی, احسان
%A عمادی, باقر
%A خجسته پور, مهدی
%A محمد حسین سعیدی راد
%J ماشین های کشاورزی
%@ 2228-6829
%D 2011

[Download]