پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (3), شماره (2), سال (2011-8) , صفحات (105-112)

عنوان : ( اثر مکمل آنزیمی بر انرژی قابل متابولیسم ذرت، گندم و تریتیکاله با استفاده از روشهای جمع آوری کل مدفوع و نشانگر در جوجههای گوشتی )

نویسندگان: حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , حسن عاقل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده 20 روزگی به منظور بررسی اثر مکمل آنزیمی زایلاناز-بتاگلوکاناز بر میزان انرژی - این مطالعه با استفاده از 120 قطعه جوجه گوشتی نر در سن 23 قابل متابولیسم ظاهری تصحیح شده برای ازت ذرت، گندم و تریتیکاله در جوجههای گوشتی و مقایسه دو روش جمع آوری کل مدفوع و یا استفاده از ±61 ،3480 ± نشانگر در جیره و مدفوع انجام شد. میزان انرژی قابل متابولیسم ظاهری تصحیح شده برای ازت ذرت، گندم و تریتیکاله به ترتیب 90 انرژی (P<0/ 3260 کیلوکالری در کیلوگرم ماده خشک بدست آمد. افزودن مکمل آنزیمی زایلاناز-بتاگلوکاناز باعث افزایش معنی دار ( 05 ± 3263 و 54 4 درصد شد. روش جمع آوری کل مدفوع و یا استفاده از نشانگر بر میزان انرژی قابل / 4 و 78 / قابل متابولیسم گندم و تریتیکاله به ترتیب به میزان 82 نتایج این بررسی نشان داد که تریتیکاله دارای انرژی قابل متابولیسم ظاهری معادل گندم بوده و استفاده از .(P<0/ متابولیسم اثر معنیدار داشت ( 05 مکملهای آنزیمی باعث بهبود بهرهوری از انرژی گندم و تریتیکاله در جوجههای گوشتی میشود.

کلمات کلیدی

, انرژی قابل متابولیسم ظاهری, ذرت, گندم, تریتیکاله, آنزیم, جوجههای گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025751,
author = {زرقی, حیدر and گلیان, ابوالقاسم and کرمانشاهی, حسن and عاقل, حسن},
title = {اثر مکمل آنزیمی بر انرژی قابل متابولیسم ذرت، گندم و تریتیکاله با استفاده از روشهای جمع آوری کل مدفوع و نشانگر در جوجههای گوشتی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2011},
volume = {3},
number = {2},
month = {August},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {105--112},
numpages = {7},
keywords = {انرژی قابل متابولیسم ظاهری، ذرت، گندم، تریتیکاله، آنزیم، جوجههای گوشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر مکمل آنزیمی بر انرژی قابل متابولیسم ذرت، گندم و تریتیکاله با استفاده از روشهای جمع آوری کل مدفوع و نشانگر در جوجههای گوشتی
%A زرقی, حیدر
%A گلیان, ابوالقاسم
%A کرمانشاهی, حسن
%A عاقل, حسن
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2011

[Download]