پژوهشهای جغرافیای انسانی, دوره (78), شماره (78), سال (2012-1) , صفحات (101-116)

عنوان : ( مقایسه تطبیقی تحلیلی مدلهای تحلیل سلسله مراتبی، محاسبه گر رستری و همپوشانی وزن برای شناسایی و اولویت بندی توسعه بافتهای مرکزی شهرها ، نمونه: محله عیدگاه مشهد )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , مهدی کاظمی بی نیاز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هرنوع مطالعه ای مبتنی بر روش وتکنیکی می باشد و نقش تکنیها در نتایج حاصله از تحقیق بسیار مهم است. چنانچه تکنیکهای مناسب و قابل انعطافی برای تحلیل اطلاعات انتخاب نشود ، امکان دست یابی به نتایج قابل قبول و با ضرایب اجرایی بالا کاهش می یابد. با توجه به اهمیت تکنیکها در تحقیق هدف از این مقاله ضمن معرفی سه مدل تحلیل سلسه مراتبی ، محاسبه گر رستری ، هم پوشانی وزنی با سیستم اطلاعات جغرافیایی ارزیابی وبیان توانایی سه مدل در تحلیل وانتخاب مکانهای بالقوه اولویت دار ومقایسه آنها برای احیای محلات مرکزی شهرها از جمله محله عیدگاه شهر مشهد می باشد. ویژگی این تحقیق همانا ترکیب کردن مدلها با تحلیل فضایی آن است . فرضیه تحقیق بر این است که سه مدل تفاوت معنی دار با یکدیگر در شناسایی مکانهای بالقوه برای احیاء ندارند. برای آزمون این فرضیه و دستیابی به هدف تحقیق ،پس از تشریح مدل نظری ،ترسیم دیاگرام سلسله مراتبی ،تعیین اهداف،شاخص هاوگزینه ها مشخص شدند.سپس ویژگی کالبدی 761 قطعه املاک محله عیدگاه به وسعت 16 هکتار با استفاده از پرسشنامه به صورت میدانی برداشت شد.درابتدا نقشه های محله عیدگاه براساس شاخص های انتخابی از حالت برداری به رستری تبدیل شدندوبه دلیل ماهیت متفاوت شاخص ها با یکدیگر آنها را یکنواخت شده وبه صورت جداگانه در مدل های تحلیل سلسله مراتبی ، محاسبه گر رستری، هم پوشانی وزنی را در نرم افزار GIS اجرا شد که نتیجه حاصل به صورت یک نقشه در سه طبقه ارایه شد. که در هر سه مدل محدوده مورد مطالعه به سه طبقه، نواحی اولویت دار ،نواحی با اولویت کم ،نواحی با اولویت بالا برای احیا وبازسازی مشخص شد. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر کارایی مدلها در شناسایی مناطق بالقوه برای توسعه در فرایند احیای محلات مرکزی شهرها می باشد. ولی کارایی مدل هم پوشانی وزنی در مقایسه با سایر مدلها بهتر و فرضیه تحقیق رد شد.

کلمات کلیدی

, مدل , بافت مرکزی , مشهد , محله عیدگاه ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025758,
author = {رهنماء, محمدرحیم and کاظمی بی نیاز, مهدی},
title = {مقایسه تطبیقی تحلیلی مدلهای تحلیل سلسله مراتبی، محاسبه گر رستری و همپوشانی وزن برای شناسایی و اولویت بندی توسعه بافتهای مرکزی شهرها ، نمونه: محله عیدگاه مشهد},
journal = {پژوهشهای جغرافیای انسانی},
year = {2012},
volume = {78},
number = {78},
month = {January},
issn = {2008-6296},
pages = {101--116},
numpages = {15},
keywords = {مدل ، بافت مرکزی ،مشهد ، محله عیدگاه ، مقایسه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تطبیقی تحلیلی مدلهای تحلیل سلسله مراتبی، محاسبه گر رستری و همپوشانی وزن برای شناسایی و اولویت بندی توسعه بافتهای مرکزی شهرها ، نمونه: محله عیدگاه مشهد
%A رهنماء, محمدرحیم
%A کاظمی بی نیاز, مهدی
%J پژوهشهای جغرافیای انسانی
%@ 2008-6296
%D 2012

[Download]