مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, دوره (9), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (3-13)

عنوان : ( معرفی الگوریتمی جدید برای حل مشکل عینک و ریش در بازشناسی چهره با تصاویر مادون قرمز حرارتی )

نویسندگان: حامد کماری علائی , مرتضی خادمی درح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بازشناسی چهره از طریق تصاویر مادون قرمز حرارتی یکی از جدیدترین راهکارهای بازشناسی چهره است.

کلمات کلیدی

, بازشناسی چهره, مادون قرمز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025760,
author = {کماری علائی, حامد and خادمی درح, مرتضی},
title = {معرفی الگوریتمی جدید برای حل مشکل عینک و ریش در بازشناسی چهره با تصاویر مادون قرمز حرارتی},
journal = {مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران},
year = {2011},
volume = {9},
number = {1},
month = {April},
issn = {1682-3745},
pages = {3--13},
numpages = {10},
keywords = {بازشناسی چهره، مادون قرمز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی الگوریتمی جدید برای حل مشکل عینک و ریش در بازشناسی چهره با تصاویر مادون قرمز حرارتی
%A کماری علائی, حامد
%A خادمی درح, مرتضی
%J مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران
%@ 1682-3745
%D 2011

[Download]