مطالعات ایرانی, دوره (10), شماره (19), سال (2011-5) , صفحات (301-320)

عنوان : ( تجارت کرمان از سده ششم تا هشتم هجری با تأکید بر جایگاه جیرفت )

نویسندگان: جواد عباسی , لیلا امیری گویگان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهر باستانی جیرفت برای قرن ها دارای موقعیت راهبردی مهمی درحوزه ی جنوب شرق ایران بود.این شهر پایتخت زمستانی ملوک کرمان ، ویکی ازشهرهای مهم درتولید محصولات صنعتی ومعدنی به شمارمی رفت.عبور شاهراه تجاری هرمز به کرمان ازجیرفت،باعث می شد که این شهر مرکزتوجه بازرگانان داخلی وخارجی باشد. علیرغم حمله ی اقوام مختلف کوچ ،بلوچ ونکوداریان جیرفت توانست موقعیت خود را به عنوان واسطه ی تجارت نواحی داخلی ایران باحوزه ی خلیج فارس حفظ کند ونقش سیاسی واقتصادی مهمی درمجموعه قلمرو ملوک کرمان داشته باشد.دراین مقاله تلاش براین است تا بااستفاده ازشواهد ومنابع موجود واستفاده از رویکرد تحقیقات تاریخی،تجارت جیرفت درسده های ششم تاهشتم هجری بررسی شود. اهمیت این بررسی درآن است که وضعیت وموقعیت تجاری منطقه دردوران قبل وبعد ازسلطه ی مغولان برایران وعصرحاکمیت خاندان های مهمی چون سلجوقیان کرمان،قراختاییان وآل مظفررا دربرمی گیرد.

کلمات کلیدی

, تجارت, سلجوقیان, قراختاییان, آل مظفر, خلیج فارس, کرمان , جیرفت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025772,
author = {عباسی, جواد and امیری گویگان, لیلا},
title = {تجارت کرمان از سده ششم تا هشتم هجری با تأکید بر جایگاه جیرفت},
journal = {مطالعات ایرانی},
year = {2011},
volume = {10},
number = {19},
month = {May},
issn = {1735-0700},
pages = {301--320},
numpages = {19},
keywords = {تجارت،سلجوقیان، قراختاییان، آل مظفر، خلیج فارس،کرمان ،جیرفت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تجارت کرمان از سده ششم تا هشتم هجری با تأکید بر جایگاه جیرفت
%A عباسی, جواد
%A امیری گویگان, لیلا
%J مطالعات ایرانی
%@ 1735-0700
%D 2011

[Download]