مدیریت تولید و عملیات, دوره (4), شماره (1), سال (2012-9) , صفحات (79-100)

عنوان : ( سیستم های تولیدی در ایران و عملکرد کسب و کار آنها )

نویسندگان: علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات تاکسنومی در حوزه تولید نه تنها توصیف مناسبی از گروههای غالب سازمانی را در اختیار قرار می دهد بلکه زمینه لازم را برای مطالعات تخصصی تری چون بررسی عملکرد، شکل مناسب تصمیمات تولیدی در هر گروه و نظریه پردازی در آن را فراهم می آورد. تحقیقات تاکسنومیک برای شناسایی سیستم های تولیدی به تعداد محدود در نقاط مختلف جهان انجام شده است. در این تحقیق، مطالعه تاکسنومیک سیستمهای تولید در ایران مبتنی بر نه طبقه تصمیم تولیدی انجام شده است. از تحلیل خوشه ای K میانگین برای تحلیل داده ها استفاده گردید و چهار خوشه شناسائی گردید. این خوشه ها تحت عناوین سیستم های تولیدی متوسط صنعت، کلاس جهانی، نابالغ و پیشرفته نامگذاری شدند. همچنین عملکرد کسب و کار این سیستم ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشاندهنده آن بود که سیستم های تولیدی در ایران در چهار سطح قراردارند که تفاوت معنی داری در عملکرد کسب و کار آنها بجز اختلافی که سیستم تولیدی نابالغ با بقیه دارد وجود ندارد. دلالت ها برای هر خوشه و در نهایت محدودیت ها و پیشنهادات آورده شد.

کلمات کلیدی

, تاکسنومی, سیستم های تولید, تصمیم های تولیدی, عملکرد کسب و کار, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025775,
author = {پویا, علیرضا},
title = {سیستم های تولیدی در ایران و عملکرد کسب و کار آنها},
journal = {مدیریت تولید و عملیات},
year = {2012},
volume = {4},
number = {1},
month = {September},
issn = {2251-6409},
pages = {79--100},
numpages = {21},
keywords = {تاکسنومی، سیستم های تولید، تصمیم های تولیدی، عملکرد کسب و کار، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سیستم های تولیدی در ایران و عملکرد کسب و کار آنها
%A پویا, علیرضا
%J مدیریت تولید و عملیات
%@ 2251-6409
%D 2012

[Download]