نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی , 2011-11-22

عنوان : ( مدلی ساده برای شبیه سازی عملکرد کلزا تحت شرایط تنش خشکی )

نویسندگان: بی بی ملیحه میرهاشمی , محمد بنایان اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیش بینی صحیح عملکرد گیاه زراعی جهت مدیریت مناسب سیستم های زراعی در مناطق خشک و نیمه خشک با در نظر گرفتن کمبود آب ضرورت دارد. هدف از این مطالعه ارائه مدلی ساده برای پیش بینی عملکرد کلزا بر اساس شاخص سطح برگ شبیه سازی شده در شرایط تنش خشکی بود. در این مدل شاخص سطح برگ بر اساس زمان حرارتی تجمعی و شاخص تنش خشکی شبیه سازی شد. موازنه آب خاک توسط مقدار تخلیه رطوبت از منطقه توسعه ریشه ها، تبخیر و تعرق واقعی گیاه، رواناب و نفوذ عمقی شبیه سازی شد. داده های ورودی مدل شامل داده های آب و هوا (میزان تشعشع خورشیدی، درجه حرارت حداقل و حداکثر و بارندگی)، اطلاعات مربوط به خاک و گیاه می باشد. مدل برای رقم زرفام تحت شرایط تنش و عدم 1384 برای تیمارهای مربوطه ارزیابی شد. مدل - 1383 برای شرایط مشهد ساخته شد و در سال 85 - تنش در سال زراعی 84 در کلیه تیمارها و طی هر دو سال پیش بینی قابل قبولی از شبیه سازی شاخص سطح برگ و عملکرد کلزا نشان داد.

کلمات کلیدی

, تبخیر و تعرق, شاخص تنش خشکی, شاخص سطح برگ, زمان حرارتی تجمعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025776,
author = {میرهاشمی, بی بی ملیحه and بنایان اول, محمد},
title = {مدلی ساده برای شبیه سازی عملکرد کلزا تحت شرایط تنش خشکی},
booktitle = {نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تبخیر و تعرق، شاخص تنش خشکی، شاخص سطح برگ، زمان حرارتی تجمعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلی ساده برای شبیه سازی عملکرد کلزا تحت شرایط تنش خشکی
%A میرهاشمی, بی بی ملیحه
%A بنایان اول, محمد
%J نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
%D 2011

[Download]