فیزیولوژی ورزشی, دوره (3), شماره (9), سال (2011-3) , صفحات (129-138)

عنوان : ( تاثیر شش هفته تمرینات کشتی و تمرینات آمادگی جسمانی دایره ای بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت کشتی گیران تمرین کرده )

نویسندگان: امیر رشیدلمیر , آرش سعادت نیا , احمد ابراهیمی عطری , محمود دلفان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: بیماری کرونری قلبی یکی از علل مهم مرگ و میر در سراسر جهان می باشد. این بیماری با افزایش میزان لیپوپروتئین کم چگال(LDL)پلاسما رابطه مستقیم و با لیپوپروتئین پرچگال(HDL) رابطه معکوس دارد. ذرات HDL از طریق انتقال معکوس کلسترول و جمع آوری کلسترول اضافی از بافت های پیرامونی، از جمله ماکروفاژ های دیواره سرخرگی و باز گرداندن آن ها به کبد در پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی موثر هستند. ژن ABCA1 خارج کننده اصلی کلسترول و فسفولیپید از سلول به آپولیپوپروتئین عاری از لیپید است. تا کنون تحقیقات محدودی در جهان در رابطه با نقش تمرین روی بیان ژن ABCA1 انجام شده و فقط هوانگ و همکارانش در این حوزه بر روی نمونه های انسانی به پژوهش پرداخته اند. در پژوهش حاضر برای اولین بار بیان ژن ABCA1 در لنفوسیتهای انسانی با اجرای پروتکل تمرینی مورد بررسی قرار گرفته است. روش شناسی: تعداد 16 نفر از کشتی گیران تمرین کرده خراسانی(سابقه تمرینی 1±4 سال، سن2±18 ، وزن 9/11±11/63کیلو گرم، قد 41/8±170سانتیمتر) پس از فراخوان انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 6 هفته و هر هفته چهار جلسه در نوبت های صبح و بعدازظهر به تمرینات کشتی و تمرینات دایره ای آمادگی جسمانی پرداختند و گروه کنترل در این مدت بدون تمرین بودند. 48 ساعت قبل از اولین جلسه تمرینی و 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی از تمامی آزمودنی ها به صورت ناشتا در ساعت 8 صبح ، به میزان cc10 از ورید بازویی خون گیری به عمل آمد. پس از جداسازی لنفوسیت ها به روش سانتریفیوژ ، بیان ژن ABCA1 در لنفوسیت های آزمودنیها با استفاده از روش semi-quantitative-RT-PCR انجام شد. اطلاعات به وسیله آزمون t-student نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شد. یافته های تحقیق: نتایج تحقیق نشان داد گروه تجربی نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری در بیان ژن ABCA1 لنفوسیت داشت(p=0.001 ,t=9.954). بحث و نتیجه گیری: تمرینات ورزشی بی هوازی نظیر کشتی نیز مانند تمرینات هوازی می تواند با افزایش بیان ژن ABCA1 نقش موثری در پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق داشته باشد. Effect of Six Weeks of Wrestling and Circuit Physical Fitness Training on Lymphocyte ABCA1 Gene Expression in Well-Trained Wrestlers. Introduction: coronary artery disease (CAD) is a leading cause of morbidity and mortality in most countries. It’s strongly associated with low-density lipoprotein cholesterol (LDL) and low high density (HDL) concentrations. General belief is that HDL through reverse cholesterol transport (RCT) collecting excessive cholesterol from peripheral tissues including endothelial macrophages and restoring them on the liver prevents cardiovascular diseases. ABCA1 (ATP-binding cassette transporter protein) is main exporter of phospholipids and cholesterol from cells to lipid-free apolipoprotein. So far limited researches in the world determine the role of exercise on ABCA1 gene expression. Only Hoang et al in this field used human subjects. In present study, for the first time in the world ABCA1 gene expression in lymphocytes and associated effect of exercise have been studied. Method: Total 16 subjects of Khorasani well-trained wrestlers (experience 4±1 years, age 18±2 years, weight 63.11±11.9, and height 170±8.41) recalled and randomly assigned into experimental and control groups. Experimental groups for 6 weeks and every week, 4 sessions (morning and afternoon) performed wrestling and circuit physical fitness training and control group remained sedentary. Blood samples (10 cc from-brachial vein) were collected 48 hours before the first sessions and 48 hours after the last session at 8 am (subjects were fasting). After isolating lymphocytes by centrifugation, ABCA1 gene expression in lymphocytes was measured using semi-quantitative-RT-PCR.Data analyzed by the t-student test in SPSS software version 16. Result: a significant increase in lymphocyte ABCA1 gene expression has been shown (experimental p=0.001, t=-9.954). Discussion and Conclusion: As the present study data’s showed, anaerobic exercises like wrestling as aerobic exercises can increase ABCA1 gene expression, an effective factor in the prevention of cardiovascular disease.

کلمات کلیدی

, ABCA1 , لنفوسیت, تمرینات دایره ای , کشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025788,
author = {رشیدلمیر, امیر and سعادت نیا, آرش and ابراهیمی عطری, احمد and دلفان, محمود},
title = {تاثیر شش هفته تمرینات کشتی و تمرینات آمادگی جسمانی دایره ای بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت کشتی گیران تمرین کرده},
journal = {فیزیولوژی ورزشی},
year = {2011},
volume = {3},
number = {9},
month = {March},
issn = {2322-164X},
pages = {129--138},
numpages = {9},
keywords = {ABCA1 ، لنفوسیت، تمرینات دایره ای ،کشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر شش هفته تمرینات کشتی و تمرینات آمادگی جسمانی دایره ای بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت کشتی گیران تمرین کرده
%A رشیدلمیر, امیر
%A سعادت نیا, آرش
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A دلفان, محمود
%J فیزیولوژی ورزشی
%@ 2322-164X
%D 2011

[Download]