آب و خاک, دوره (25), شماره (5), سال (2011-12) , صفحات (1147-1157)

عنوان : ( ترمیم بارش روزانه در منطقه خراسان بزرگ به روش دو جزئی )

نویسندگان: احسان امینی , بیژن قهرمان , کامران داوری , محمد موسوی بایگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بارندگی به عنوان یکی از مهم ترین پارامترهای اقلیمی، نقشی اساسی در مدیریت منابع آب دارد. شبیهسازی این پارامتر با توجه به ناقص بودن آمار بارندگی روزانه در اغلب ایستگاههای هواشناسی، اهمیت بسزایی در مطالعات هیدرولوژی دارد. در این پژوهش روش دو جزئی برای شبیه سازی بارندگی روزانه در ایستگاههای فاقد آمار کافی استفاده شده است. این روش برای برآورد پارامترهای الگو، برای تولید دادههای بارندگی در ایستگاههای فاقد آمار کافی، از روابط بین پارامترهای الگوهای موجود در ایستگاههای دارای آمار کافی و برخی ویژگیهای ماهانه بارندگی (میانگین بارندگی در روزهای بارانی و نسبت ماهانه روزهای بارانی) استفاده میکند. ایستگاههای مورد استفاده در این پژوهش 67 ایستگاه (دارای آمار بلند مدت بیش از 20 سال ) و همگن است. روابط کلی در منطقه خراسان با استفاده از این ایستگاهها بهدست آمده است. شبیهسازی بارندگی در ایستگاههای با آمار کافی برای صحت سنجی روش مذکور انجام و مشخص شد که زنجیره مارکوف روش مناسبی در شبیهسازی تعداد روزهای بارانی بوده و تابع گاما نتایج بهتری در شبیه سازی میانگین بارندگی در روزهای بارانی نسبت به تابع توزیع نمایی دارد.

کلمات کلیدی

, تابع توزیع گاما, زنجیره مارکوف, شبیه سازی بارندگی, منطقه خراسان بزرگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025792,
author = {امینی, احسان and قهرمان, بیژن and داوری, کامران and موسوی بایگی, محمد},
title = {ترمیم بارش روزانه در منطقه خراسان بزرگ به روش دو جزئی},
journal = {آب و خاک},
year = {2011},
volume = {25},
number = {5},
month = {December},
issn = {2008-4757},
pages = {1147--1157},
numpages = {10},
keywords = {تابع توزیع گاما، زنجیره مارکوف، شبیه سازی بارندگی، منطقه خراسان بزرگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ترمیم بارش روزانه در منطقه خراسان بزرگ به روش دو جزئی
%A امینی, احسان
%A قهرمان, بیژن
%A داوری, کامران
%A موسوی بایگی, محمد
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2011

[Download]