سومین کنفرانس بین المللی و دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ICME 2011 , 2011-12-27

عنوان : ( کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی در بهینه سازی فرآیند بلنگینگ ورق های فولادی )

نویسندگان: محسن منوچهری , احسان خسروجردی , فرهاد کلاهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کیفیت قطعه ی نهایی در فرآیند برش فلزات (بلنکینگ) به عوامل زیادی از جمله لقی بین سنبه و ماتریس، فرسایش ابزار و ضخامت ورق بستگی دارد. هدف از این تحقیق تعیین مقادیر بهینه ی این پارامترها برای دستیابی به بهترین خروجی است. خروجی های مورد مطالعه در این تحقیق شامل نیروی بلنکینگ، زاویه شکست و عمق شکست می باشند. بدین منظور ابتدا با استفاده از داده های بدست آمده از آزمایشات تجربی، یک شبکه عصبی مصنوعی آموزش داده شده است تا مقادیر خروجی فرآیند را پیش بینی کند. در ادامه، شبکه عصبی طراحی شده (بعنوان مدل فرآیند بلنکینگ) با الگوریتم بهینه سازی تبرید تدریجی ترکیب شده است تا مقادیر بهینه ی پارامترهای ورودی تعیین شوند. نتایج مبین عملکرد بسیار خوب شبکه عصبی در مدلسازی فرآیند بلنکینگ ورق فولادی با 0.6 درصد کربن می باشد. همچنین نتایج نشان می دهند که ترکیب شبکه عصبی با الگوریتم بهینه سازی تبرید تدریجی (SA) بخوبی می تواند مقادیر بهینه پارامترهای تنظیمی را بمنظور کسب بهترین کیفیت قطعه تعیین نماید.

کلمات کلیدی

, برش فلزات , بلنکینگ , شبکه عصبی مصنوعی , بهینه سازی, الگوریتم تبرید تدریجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025796,
author = {منوچهری, محسن and خسروجردی, احسان and کلاهان, فرهاد},
title = {کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی در بهینه سازی فرآیند بلنگینگ ورق های فولادی},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی و دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ICME 2011},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {برش فلزات - بلنکینگ - شبکه عصبی مصنوعی - بهینه سازی- الگوریتم تبرید تدریجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی در بهینه سازی فرآیند بلنگینگ ورق های فولادی
%A منوچهری, محسن
%A خسروجردی, احسان
%A کلاهان, فرهاد
%J سومین کنفرانس بین المللی و دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ICME 2011
%D 2011

[Download]