بیست ونهمین گردهمایی علوم زمین , 2012-02-14

عنوان : ( ژئوشیمی و خاستگاه تکتونوماگمایی توده های نفوذی در محدوده برناباد بردسکن، استان خراسان رضوی )

نویسندگان: رضا شکری , احمدخاکزاد , مرتضی رزم آرا فرزقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: جهت تعیین اکسیدهای اصلی به روش XRFاز بخش هایی که کمترین مقدار دگرسانی را داشته اند، در 4 نقطه از محدوده برناباد بردسکن و در سطح، نمونه برداری شد. نتایج حاصل از تجزیه نمونه های برداشت-شده ، نشان می دهد که ماگما روند تفریق نسبی از بازیک (با ترکیب گابرو و دیوریت) تا حدواسط (با ترکیب گرانودیوریت و مونروگرانیت) وکوارتز سینیت و و در نهایت اسیدی پتاسیم دار (سینوگرانیت) را نشان می دهد. این محدوده های سنگ شناسی،که برروی دیاگرام پیاده شدند، انطباق نسبتاً بالایی با نتایج حاصل از مطالعات صحرایی و پتروگرافی نشان دادند. همچنین بررسی این نتایج در نمودارهای مختلف پترولوژی نشان می دهد که ماگمای تشکیل دهنده این توده ها به سری ماگمایی ساب آلکالن و از نوع کالکوآلکالن تعلق دارند. بر اساس شاخص اشباع از آلومینیوم این توده ها از نوع پرآلومین هستند. در نمودارهای تکتونوماگمایی نیز تشکیل این نفوذی ها در موقعیت کمان ماگمایی بوده که در گروه گرانیتوئیدهای I(با منشأ آذرین) قرار می گیرند.

کلمات کلیدی

, کلید واژه ها: کالکوآلکالن, پرآلومین, گرانیتوئیدهای سری I , ساب آلکالن, کمان ماگمایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025810,
author = {رضا شکری and احمدخاکزاد and رزم آرا فرزقی, مرتضی},
title = {ژئوشیمی و خاستگاه تکتونوماگمایی توده های نفوذی در محدوده برناباد بردسکن، استان خراسان رضوی},
booktitle = {بیست ونهمین گردهمایی علوم زمین},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلید واژه ها: کالکوآلکالن، پرآلومین، گرانیتوئیدهای سری I ، ساب آلکالن، کمان ماگمایی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ژئوشیمی و خاستگاه تکتونوماگمایی توده های نفوذی در محدوده برناباد بردسکن، استان خراسان رضوی
%A رضا شکری
%A احمدخاکزاد
%A رزم آرا فرزقی, مرتضی
%J بیست ونهمین گردهمایی علوم زمین
%D 2012

[Download]