اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی , 2012-02-01

عنوان : ( تعیین مشخصات مولکولی چند جدایه ی بومی نماتود بیمارگر حشرات در بجنورد )

نویسندگان: شکوفه کمالی , جواد کریمی , مهناز حسنی کاخکی , ریحانه درسوئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نماتودهای بیمارگر حشرات از عوامل مهم کنترل بیولوژیک به شمار می روند. کاربرد این عوامل در دنیا، رویکردی نوین در دهه ی اخیر است. توسعه ی روش های مولکولی یکی از عوامل افزایش میزان اطلاعات در مورد این گروه عوامل کنترل بیولوژیک می باشد زیرا خصوصیات مرفولوژیکی به تنهایی برای تفکیک این گروه از نماتودها کارآمد نیستند. در سال 1390 نمونه برداری از ده زیستگاه مختلف منطقه ی بجنورد صورت گرفت. از بین 60 نمونه، پنج نمونه آلوده به نماتود بیمارگر بودند که توسط تله ی گالریا جداسازی گردیدند. بعد از تعیین مشخصات اولیه با اتکا به مشخصات مرفولوژیک، آنالیز توالی نواحی ژنی ITS و D2/D3 منجر به شناسایی پنج جدایه ی موسوم بهBoj1، Boj7، Boj8، Boj9 و HBojگردید. چهار جدایه ی اول متعلق به گروه) “feltiae”از جنس (Steinernemaو جدایه ی HBoj متعلق به ‘گروه “bacteriophora” )از جنس Heterorhabditis) بود. تبارنمای بازسازی شده بر اساس دو ژن هسته ای ITS و D2 نشان داد ایزوله های مربوط به گروه “feltiae” همراه با سایر ایزوله های این گروه در یک شاخه قرارگرفتند. همچنین جدایه ی HBojبرمبنای تبارنمای بازسازی شده در گروه گونه ای “bacteriophora”قرارگرفت. براساس فاصله نوکلئوتیدی ژن ITS هیچ تفاوت نوکلئوتیدی بین جمعیت های مختلف گروه“feltiae”وجود نداشت. این اولین مطالعه نماتودهای بیمارگر حشرات در بجنورد است. نتایج این مطالعه مؤید این است که توالی ژن های مذکور می توانند در مطالعه ی تعیین هویت این گروه نماتودها مفید باشند.

کلمات کلیدی

-ITS-D2/D3 - نماتودهای بیمارگر حشرات- Steinernema- Heterorhabditis
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025815,
author = {شکوفه کمالی and کریمی, جواد and حسنی کاخکی, مهناز and درسوئی, ریحانه},
title = {تعیین مشخصات مولکولی چند جدایه ی بومی نماتود بیمارگر حشرات در بجنورد},
booktitle = {اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {-ITS-D2/D3 - نماتودهای بیمارگر حشرات- Steinernema- Heterorhabditis},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین مشخصات مولکولی چند جدایه ی بومی نماتود بیمارگر حشرات در بجنورد
%A شکوفه کمالی
%A کریمی, جواد
%A حسنی کاخکی, مهناز
%A درسوئی, ریحانه
%J اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی
%D 2012

[Download]