تاریخ و فرهنگ, دوره (1), شماره (84), سال (2010-7) , صفحات (9-38)

عنوان : ( آغاز تاریخ نگاری محلی ایران )

نویسندگان: عبدالرحیم قنوات , محمد علی چلونگر , مرتضی نورایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عموم نویسندگانی که در باره آغاز تاریخنگاری محلی ایران سخن گفته اند تک نگاری هایی را اخباریان مکتب تاریخنگاری عراق از نیمه سده دوم هجری به بعد راجع به فتح شهرهای ایران نوشته اند در کنار چند اثر نوشته شده در خراسان که در حقیقت اولین تاریخ های محلی شهرها و نواحی ایران به شمار می آیند نادیده گرفته اند. این مقاله به بررسی نقش اخباریان عراق در آغاز تاریخنگاری محلی ایران می پردازد.

کلمات کلیدی

, ایران, تاریخنگاری محلی, اخباریان عراق, کتاب های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025818,
author = {قنوات, عبدالرحیم and محمد علی چلونگر and مرتضی نورایی},
title = {آغاز تاریخ نگاری محلی ایران},
journal = {تاریخ و فرهنگ},
year = {2010},
volume = {1},
number = {84},
month = {July},
issn = {2258-706x},
pages = {9--38},
numpages = {29},
keywords = {ایران- تاریخنگاری محلی- اخباریان عراق- کتاب های فتوح},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آغاز تاریخ نگاری محلی ایران
%A قنوات, عبدالرحیم
%A محمد علی چلونگر
%A مرتضی نورایی
%J تاریخ و فرهنگ
%@ 2258-706x
%D 2010

[Download]