پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (2), سال (2011-8) , صفحات (202-210)

عنوان : ( پیامد شوری و اندازه بذر بر جوانه‏ زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدس )

نویسندگان: یاسر علی زاده , روح اله مرادی , احمد نظامی , حمیدرضا عشقی زاده سامانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک جهان بویژه در کشور ما، شوری خاک و آب از عوامل مهم در کاهش جوانه زنی، رشد و استقرار گیاهچه محصولات است. به همین دلیل و به منظور بررسی تاثیر اندازه بذر بر جوانه‏زنی و خصوصیات رشد گیاهچه ژنوتیپ های عدس رباط و گچساران تحت سطوح مختلف تنش شوری (0، 5/0، 8/0، 2/1 و 7/1 درصد NaCl)، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که ژنوتیپ رباط دارای سرعت جوانه زنی و تحمل به شوری بالاتری نسبت به ژنوتیپ گچساران بود. همچنین اندازه بذر بر سرعت جوانه زنی و وزن خشک گیاهچه تاثیر معنی داری (01/0> P) داشت. بذرهای بزرگ تر در شرایط عدم تنش شوری دارای گیاهچه های قوی تر و درصد جوانه زنی بالاتر و سرعت جوانه زنی کمتر بودند. ولی تحمل به شوری در بذرهای بزرگ کمتر از بذرهای کوچک بوده به طوریکه در بذرهای بزرگ افت درصد و سرعت جوانه زنی و وزن گیاهچه با افزایش شوری شیب بیشتری داشت. به نظر می رسد کاشت بذرهای ژنوتیپ رباط با وزن هزار دانه پایین در مناطقی که شوری عامل محدود کننده است، مناسب تر است.

کلمات کلیدی

, عدس, اندازه بذر, شوری, جوانه زنی, رشد گیاهچه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025819,
author = {علی زاده, یاسر and مرادی, روح اله and نظامی, احمد and عشقی زاده سامانی, حمیدرضا},
title = {پیامد شوری و اندازه بذر بر جوانه‏ زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدس},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2011},
volume = {9},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-1472},
pages = {202--210},
numpages = {8},
keywords = {عدس، اندازه بذر، شوری، جوانه زنی، رشد گیاهچه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیامد شوری و اندازه بذر بر جوانه‏ زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدس
%A علی زاده, یاسر
%A مرادی, روح اله
%A نظامی, احمد
%A عشقی زاده سامانی, حمیدرضا
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2011

[Download]