تحقیقات علوم قرآن و حدیث, دوره (8), شماره (15), سال (2011-12) , صفحات (169-197)

عنوان : ( رابطه عصمت پیامبر اکرم با آیات عتاب از دیدگاه علامه سید حیدر آملی )

نویسندگان: الهام محمدزاده نقاشان , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قرآن در آیات متعدد عصمت نبی اکرم را بیان کرده است که با این آیات موهم عتاب ناسازگار است. از نظر متکلمان اسلامی عصمت امری پذیرفته شده است اما در باب حدود آن نظریه های مختلفی وجود دارد. علامه سید حیدر آملی عارف شیعی قرن هشتم و شارح ابن عربی با تطبیق نظریه انسان کامل بر نبی اکرم (ص) گستره عصمت ایشان را فراتر از تلقی متکلمان می داند. او با محور قرار دادن این دیدگاه که فهم قرآن مراتبی دارد جمع عصمت نبی با آیات عتاب را به گونه ای دقیق تر تفسیر کرده است. در این نوشتار دیدگاه وی در شش محور باطشناسی و جکع بندی می شود که سید در اکثر موار ، خطاب آیات را ظاهرا نسبت به پیامبر و در واقع مربوط به سایر مسلمانان می داند و معتقد است استغفار پیامبر (ص) نشانه گناه شرعی نیست بلکه می توان آن را از باب حسنات الابرار سیئات المقربین و ترک اولی تعبیر کرد

کلمات کلیدی

, عصمت, آیات موهم عتاب, انسان کامل, سیدحیدر آملی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025830,
author = {محمدزاده نقاشان, الهام and حسینی, سیدمرتضی},
title = {رابطه عصمت پیامبر اکرم با آیات عتاب از دیدگاه علامه سید حیدر آملی},
journal = {تحقیقات علوم قرآن و حدیث},
year = {2011},
volume = {8},
number = {15},
month = {December},
issn = {2008-2681},
pages = {169--197},
numpages = {28},
keywords = {عصمت- آیات موهم عتاب- انسان کامل- سیدحیدر آملی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه عصمت پیامبر اکرم با آیات عتاب از دیدگاه علامه سید حیدر آملی
%A محمدزاده نقاشان, الهام
%A حسینی, سیدمرتضی
%J تحقیقات علوم قرآن و حدیث
%@ 2008-2681
%D 2011

[Download]