نقد ادبی, دوره (3), شماره (11), سال (2011-3) , صفحات (33-56)

عنوان : ( پیشینه و بنیادهای نظری رویکرد نقد اسطوره ای و زمینه و شیوه کاربرد آن در خوانش متون ادبی )

نویسندگان: فرزاد قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رویکرد -نقد اسطوره‌ای-، رویکردی میان‌رشته‌ای و از رویکردهای اصلی نقد ادبی معاصر است که از منظر انسان‌شناختی به تحلیل متن ادبی می‌پردازد و بر مبنای شکل کاربردش، زمینه‌‌های متنوعی چون-نقد کهن‌الگویی- و -نقد یونگی- را نیز در برمی‌گیرد. در این روش، منتقد می‌کوشد، با رویکردی تحلیلی- تطبیقی و روشی استقرایی، ضمن بررسی کلیة عناصر فرهنگی که در سیر تمدن بشر وجود داشته، به طور ناخودآگاه در آفرینش اثر ادبی مؤثر بوده اند، اثر ادبی - یا برخی بن‌مایه‌های موجود در متن- را به پیش نمونه یا همان ژرف ساخت کهن الگویی آن تأویل کند. در این منظر، از سویی، مطالعات تاریخ تمدن، ادیان و مردم‌شناسی و از سوی دیگر، مبانی روان‌شناسی- به خصوص روان‌شناسی جمعی- در خدمت تحلیل آثار ادبی قرار می‌گیرد و با توجه به اهمیت کاربرد این روش در شناخت ارزشهای ناخودآگاهانة متن و تحلیل سطوح نمادین آن، متونی که حاوی ارزشهای اساطیری یا نمادگرایانه هستند، برای تحلیل با این شیوه قابلیت بیشتری دارند. در این جستار، ضمن بررسی پیشینه و مبانی نظری این روش، به اهمیت، شکل و شیوة کاربرد آن در خوانش متون ادبی پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, نقد اسطوره‌ای, انسان شناسی, کهن الگو, ناخودآگاه جمعی, یونگ, اسطوره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025836,
author = {قائمی, فرزاد},
title = {پیشینه و بنیادهای نظری رویکرد نقد اسطوره ای و زمینه و شیوه کاربرد آن در خوانش متون ادبی},
journal = {نقد ادبی},
year = {2011},
volume = {3},
number = {11},
month = {March},
issn = {2008-0360},
pages = {33--56},
numpages = {23},
keywords = {نقد اسطوره‌ای، انسان شناسی، کهن الگو، ناخودآگاه جمعی، یونگ، اسطوره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیشینه و بنیادهای نظری رویکرد نقد اسطوره ای و زمینه و شیوه کاربرد آن در خوانش متون ادبی
%A قائمی, فرزاد
%J نقد ادبی
%@ 2008-0360
%D 2011

[Download]