آب و خاک, دوره (26), شماره (1), سال (2012-5) , صفحات (114-126)

عنوان : ( پیش بینی وقوع یخبندان‌های تابشی با استفاده از حداقل داده‌های هواشناسی )

نویسندگان: حسین انصاری , منصوره کوهی , نرگس صالح نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بخش کشاورزی از میان انواع یخبندان‌ها، یخبندان تابشی به لحاظ فراوانی وقوع و امکان حفاظت موثر توسط روش های فعال از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین پپش‌بینی دقیق دمای حداقل با استفاده از یک مدل پیش بینی تجربی با امکان کالیبره شدن برای شرایط محلی و کاربری آسان و همچنین برآورد ساعتی میزان تغییرات دما (روند) طی شب‌هایی با رخداد یخبندان تابشی جهت تعیین زمان شروع و پایان روش‌های حفاظت فعال ضروری به نظر می رسد. در این راستا، هدف این تحقیق پیش بینی دمای حداقل با استفاده از یک مدل ساده رگرسیونی و برآورد روند تغییرات دما طی چنین شب‌هایی است. در این پژوهش با استفاده از داده‌های ساعتی ایستگاه سینوپتیک مشهد در ماه‌های ژانویه، فوریه و مارس طی دوره ی آماری 2010-1999، ضمن تفکیک یخبندان‌های تابشی از فرارفتی، با استفاده از دمای نقطه شبنم، دمای خشک دو ساعت بعد از غروب خورشید و دمای حداقل روز بعد، مدل پیش بینی دمای حداقل ارایه گردید. سپس روند تغییرات ساعتی دما طی این شب‌هاپیش بینی شد. مقدار ضریب همبستگی مربوط به داده های دمای حداقل مشاهده شده و پیش بینی شده توسط مدل (93/0)، حاکی از اطمینان معنی‌دار در سطح 99 درصد می باشد. همچنین مقدار ریشه دوم میانگین مربعات خطا (RMSE) برای مدل ارایه شده، 63/1 درجه سانتی‌گراد و میزان پیش بینی مجاز این مدل 76 درصد بدست آمد. در بررسی پیش بینی روند دما طی یخبندان های تابشی سال 2010، مقدار RMSE به طور متوسط 7/0 درجه سانتیگراد و ضریب همبستگی نیز در سطح 01/0 معنی دار بوده است.

کلمات کلیدی

, یخبندان تابشی, دمای حداقل, مدل, پیش بینی, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025847,
author = {انصاری, حسین and کوهی, منصوره and صالح نیا, نرگس},
title = {پیش بینی وقوع یخبندان‌های تابشی با استفاده از حداقل داده‌های هواشناسی},
journal = {آب و خاک},
year = {2012},
volume = {26},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-4757},
pages = {114--126},
numpages = {12},
keywords = {یخبندان تابشی، دمای حداقل، مدل، پیش بینی، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی وقوع یخبندان‌های تابشی با استفاده از حداقل داده‌های هواشناسی
%A انصاری, حسین
%A کوهی, منصوره
%A صالح نیا, نرگس
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2012

[Download]