کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (14), شماره (55), سال (2011-10) , صفحات (251-277)

عنوان : ( عوامل موثر بر رضایتمندی اطلاعاتی کاربران سایتهای اینترنتی با بررسی نقش متغیر بوم شناختی در انتخاب سایتها )

نویسندگان: محمد مهرآیین , سیدمسلم علوی دارابی , مهدی نجفی سیاهرودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه تنوع نیازها و انتظارات کاربران اینترنتی بر اهمیت طراحی سایت ها به گونه ای که رضایتمندی کاربران را از هر سو محقق سازد، تا حد زیادی افزوده است. این مسئله تنها به بعد زیبا شناختی سایت ها محدود نگردیده و مباحث پیچیده تری همچون رضایتمندی اطلاعاتی کاربران سایتهای اینترنتی را نیز در بر می گیرد. با توجه به اهمیت موضوع یاد شده، در تحقیق حاضر علل موثر بر رضایتمندی اطلاعاتی کاربران اینترنتی مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق از لحاظ هدف ماهیتی کاربردی و از لحاظ روش ماهیتی توصیفی، پیمایشی دارد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده که روایی آن (روایی ظاهری و محتوایی) و پایایی (آلفای کرونباخ: 91 درصد) به اثبات رسیده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ویژگی های اطلاعاتی موجود در سایتها، امنیت، راحتی و به روز بودن از عوامل بسیار موثر بر رضایت مندی اطلاعاتی کاربران است. از طرف دیگر مشخص گردید کاربران در مقایسه با موارد پیشین به امکانات سایت چندان توجهی نداشته و بوم شناختی آنان در انتخاب سایتها عاملی تاثیر گذار بوده است.

کلمات کلیدی

, خدمات الکترونیک, رضایتمندی مشتری, رضایتمندی اطلاعاتی مشتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025859,
author = {مهرآیین, محمد and علوی دارابی, سیدمسلم and نجفی سیاهرودی, مهدی},
title = {عوامل موثر بر رضایتمندی اطلاعاتی کاربران سایتهای اینترنتی با بررسی نقش متغیر بوم شناختی در انتخاب سایتها},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2011},
volume = {14},
number = {55},
month = {October},
issn = {1680-9637},
pages = {251--277},
numpages = {26},
keywords = {خدمات الکترونیک، رضایتمندی مشتری، رضایتمندی اطلاعاتی مشتری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل موثر بر رضایتمندی اطلاعاتی کاربران سایتهای اینترنتی با بررسی نقش متغیر بوم شناختی در انتخاب سایتها
%A مهرآیین, محمد
%A علوی دارابی, سیدمسلم
%A نجفی سیاهرودی, مهدی
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2011

[Download]