علوم زیستی دانشگاه آزاد زنجان, دوره (4), شماره (1), سال (2011-1) , صفحات (19-26)

عنوان : ( تکنولوژی پیشرفته تولید خاک پوششی با استفاده از ورمی کمپوست برای پرورش قارچ خوراکی (Agaricus bisporus) )

نویسندگان: محمود ذکائی , سحر بازیار , محمد خانه باد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قارچ خوراکی دکمه ای سفید مهم ترین قارچ خوراکی تجاری در سراسر دنیا می باشد. در این تحقیق، یازده تیمار خاک های پوششی گوناگون با پایه ورمی کمپوست بازیافت شده از زباله های شهری مشهد به عنوان جای گزین پیت (peat) در کشت قارچ Agaricus bisporus مورد استفاده قرار گرفت. مقایسه ای ما بین میزان رطوبت، pH، هدایت الکتریکی (EC) و ظرفیت نگهداری آب (WHC)، کل کربن آلی، کل نیتروژن، نسبت کربن به نیتروژن، وزن خاکستر و کربنات کلسیم قارچ کشت شده در خاک پوششی با پایه پیت (peat) و با پایه کمپوست انجام و در آن پارامترهای تولیدی مختلفی (تعداد قارچ ها، وزن کل محصول، وزن فردی، اندازه کلاهک، سرعت محصول دهی و وزن خشک) مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان EC تیمارها به صورت معنی داری بالاتر از خاک پوششی با پایه پیت بود. نتایج آشکار کرد ورمی کمپوست به علت چسبندگی و EC بالا به تنهایی نمی تواند جایگزین مناسبی برای پیت باشد. در تعدادی از تیمارهایی که از ورمی کمپوست به همراه مکمل ها استفاده شد، تفاوت معنی داری در وزن کل محصول با خاک پوششی با پایه پیت در انتهای دوره کشت مشاهده نشد. در تمام تیمارهایی که از ورمی کمپوست به عنوان پایه در خاک پوششی استفاده کردند، وزن خشک، وزن فردی و قطر کلاهک به طور معنی داری افزایش یافت، گرچه تعداد قارچ های تولیدی کاهش یافت. در تیمارهایی که با استفاده از ورمی کمپوست تهیه شده بودند، سرعت محصول دهی یا فاصله زمانی بین خاکدهی و فلاش اول زیادتر از خاک پوششی با پایه پیت بود.

کلمات کلیدی

, پرورش قارچ, ورمی کمپوست, خاک پوششی, زباله شهری, قارچ دگمه ای سفید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025862,
author = {ذکائی, محمود and سحر بازیار and خانه باد, محمد},
title = {تکنولوژی پیشرفته تولید خاک پوششی با استفاده از ورمی کمپوست برای پرورش قارچ خوراکی (Agaricus bisporus)},
journal = {علوم زیستی دانشگاه آزاد زنجان},
year = {2011},
volume = {4},
number = {1},
month = {January},
issn = {1735-9880},
pages = {19--26},
numpages = {7},
keywords = {پرورش قارچ، ورمی کمپوست، خاک پوششی، زباله شهری،قارچ دگمه ای سفید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تکنولوژی پیشرفته تولید خاک پوششی با استفاده از ورمی کمپوست برای پرورش قارچ خوراکی (Agaricus bisporus)
%A ذکائی, محمود
%A سحر بازیار
%A خانه باد, محمد
%J علوم زیستی دانشگاه آزاد زنجان
%@ 1735-9880
%D 2011

[Download]