سپهر, دوره (13), شماره (49), سال (2004-5) , صفحات (60-66)

عنوان : ( ارزیابی آلگوریتم های دایسترا و ژنتیک جهت یافتن کوتاهترین مسیر در GIS )

نویسندگان: حمید عبادی , روزبه شاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توسعه روز افزون gis توابع تجزیه و تحلیل آن نیز توسعه یافته اند که از جمله آنها میتوان به آنالیز شبکه اشاره نمود. یافتن کوتاهترین مسیر از آنالیزهای مهم شبکه میباشد که به عنوان یکی از کاربردهای مهم در مسائل حمل ونقل مطرح میگردد. با توجه به کاربردهای فراوان آنالیز مسیریابی، تنوع در نوع و حجم داده های ورودی آن و پارامترهای گوناگون اثر گذار در کارائی یک الگوریتم مسیر یابی در سیستم اطلاعات مکانتی روشهای مختلفی توسط محققین مختلف ارائه شده است که از جمله آنها میتوان به دایسترا و ژنتیک اشاره نمود. ...

کلمات کلیدی

, کوتاهترین مسیر, سیستم اطلاعات مکانی, الگوریتم دایسترا, ژنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025865,
author = {حمید عبادی and شاد, روزبه},
title = {ارزیابی آلگوریتم های دایسترا و ژنتیک جهت یافتن کوتاهترین مسیر در GIS},
journal = {سپهر},
year = {2004},
volume = {13},
number = {49},
month = {May},
issn = {1022-047x},
pages = {60--66},
numpages = {6},
keywords = {کوتاهترین مسیر، سیستم اطلاعات مکانی، الگوریتم دایسترا، ژنتیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی آلگوریتم های دایسترا و ژنتیک جهت یافتن کوتاهترین مسیر در GIS
%A حمید عبادی
%A شاد, روزبه
%J سپهر
%@ 1022-047x
%D 2004

[Download]