مجموعه مقالات بزرگداشت دکتر نصر الله سفید بخت , 2007-05-08

Title : ( نگاهی به روند تغییر اقلیم و آینده تولیدات زراعی ایران )

Authors: Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

شس

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025882,
author = {Koocheki, Alireza and Nassiri Mahallati, Mehdi},
title = {نگاهی به روند تغییر اقلیم و آینده تولیدات زراعی ایران},
booktitle = {مجموعه مقالات بزرگداشت دکتر نصر الله سفید بخت},
year = {2007},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {ش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نگاهی به روند تغییر اقلیم و آینده تولیدات زراعی ایران
%A Koocheki, Alireza
%A Nassiri Mahallati, Mehdi
%J مجموعه مقالات بزرگداشت دکتر نصر الله سفید بخت
%D 2007

[Download]