علوم محیطی, دوره (1), شماره (4), سال (2004-7) , صفحات (1-10)

عنوان : ( شاخص های پایداری ابزاری برای کمی کردن مفاهیم کشاورزی بوم شناختی )

نویسندگان: عبد المجید مهدوی دامغانی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شاخص های پایداری ابزاری برای کمی کردن مفاهیم کشاورزی بوم شناختی

کلمات کلیدی

شاخص های پایداری ابزاری برای کمی کردن مفاهیم کشاورزی بوم شناختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025883,
author = {عبد المجید مهدوی دامغانی and کوچکی, علیرضا and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {شاخص های پایداری ابزاری برای کمی کردن مفاهیم کشاورزی بوم شناختی},
journal = {علوم محیطی},
year = {2004},
volume = {1},
number = {4},
month = {July},
issn = {1735-1324},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {شاخص های پایداری ابزاری برای کمی کردن مفاهیم کشاورزی بوم شناختی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شاخص های پایداری ابزاری برای کمی کردن مفاهیم کشاورزی بوم شناختی
%A عبد المجید مهدوی دامغانی
%A کوچکی, علیرضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J علوم محیطی
%@ 1735-1324
%D 2004

[Download]