علوم پایه پزشکی ایران, دوره (2), شماره (1), سال (1999-4) , صفحات (18-23)

عنوان : ( بررسی اثرات هیپرگلیسمی مادری بر سازمانبندی نورنی در سیستم عصبی در حال تکامل در جنین رت )

نویسندگان: مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , موسی ارضا حاج زاده , علی اصغر پشت چمن ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثرات هیپرگلیسمی مادری بر سازمانبندی نورنی در سیستم عصبی در حال تکامل در جنین رت

کلمات کلیدی

, آلوکسان, هیپرگلیسمی, دیابت, جنین, سیستم عصبی مرکزی, رت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025888,
author = {بهنام رسولی, مرتضی and مهدوی شهری, ناصر and موسی ارضا حاج زاده and علی اصغر پشت چمن},
title = {بررسی اثرات هیپرگلیسمی مادری بر سازمانبندی نورنی در سیستم عصبی در حال تکامل در جنین رت},
journal = {علوم پایه پزشکی ایران},
year = {1999},
volume = {2},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-3874},
pages = {18--23},
numpages = {5},
keywords = {آلوکسان، هیپرگلیسمی، دیابت، جنین، سیستم عصبی مرکزی، رت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات هیپرگلیسمی مادری بر سازمانبندی نورنی در سیستم عصبی در حال تکامل در جنین رت
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A مهدوی شهری, ناصر
%A موسی ارضا حاج زاده
%A علی اصغر پشت چمن
%J علوم پایه پزشکی ایران
%@ 2008-3874
%D 1999

[Download]