اقتصاد مقداری, دوره (8), شماره (2), سال (2011-7) , صفحات (1-24)

عنوان : ( مقایسه رابطه علیت بین رشد اقتصادی و صادرات کشورهای در حال توسعه و کشورهای عضو OECD : یک تحلیل مبتنی بر داده های پانلی )

نویسندگان: محمدحسین مهدوی عادلی , جلال دهنوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با استفاده از جدیدترین تکنیک هالی اقتصاد سنجی از قبیل آزمون ریشه واحدپانلی ، هم انباشتگی پانلی و علیت پانلی، رابطه علیت پانلی بین رشد اقتصادی و صادرات برای دو گروه از کشورها یعنی کشورهای در حال توسعه و کشورهای عضو OECD طی دوره زمانی 1981الی 2006 مورد بررسی قرار گرفته است.بر اساس برخی از نتایج تحقیق توسعه صادرات در کشورهای در حال توسعهتنها در بلند مدت و در کشورهای OECD در بلند مدت و کوتاه مدت می تواند باعث رشد اقتصادی شود.

کلمات کلیدی

, استراتژی توسه صادرات , علیت و هم انباشتگی پانلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025891,
author = {مهدوی عادلی, محمدحسین and دهنوی, جلال},
title = {مقایسه رابطه علیت بین رشد اقتصادی و صادرات کشورهای در حال توسعه و کشورهای عضو OECD : یک تحلیل مبتنی بر داده های پانلی},
journal = {اقتصاد مقداری},
year = {2011},
volume = {8},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-5850},
pages = {1--24},
numpages = {23},
keywords = {استراتژی توسه صادرات - علیت و هم انباشتگی پانلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه رابطه علیت بین رشد اقتصادی و صادرات کشورهای در حال توسعه و کشورهای عضو OECD : یک تحلیل مبتنی بر داده های پانلی
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A دهنوی, جلال
%J اقتصاد مقداری
%@ 2008-5850
%D 2011

[Download]