الهیات تطبیقی, دوره (2), شماره (5), سال (2011-9) , صفحات (109-130)

عنوان : ( بررسی تطبیقی فضیلت از دیدگاه کانت و فارابی )

نویسندگان: محمدکاظم علمی سولا , مهین فرخ زادگان صفی آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی تطبیقی فضیلت از دیدگاه کانت و فارابی می پردازد و هدف آن تبیین شباهت ها و تفاوت های موجود در دیدگاه های آن دو در این باره است. در این مقاله مسایل زیر بررسی می شود : فضیلت چیست، منشأ آن کدام است؟ آیا فضیلت اکتسابی است یا فطری ؟ اگر اکتسابی است شرایط اکتساب آن چیست؟ آیا فضیلت نسبی است یا مطلق؟ نیز ارتباط آن با خیر، حد وسط، عادت، عقل و اراده بررسی می شود.

کلمات کلیدی

, فضیلت, خیر, حد وسط, عادت , عقل,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025892,
author = {علمی سولا, محمدکاظم and فرخ زادگان صفی آباد, مهین},
title = {بررسی تطبیقی فضیلت از دیدگاه کانت و فارابی},
journal = {الهیات تطبیقی},
year = {2011},
volume = {2},
number = {5},
month = {September},
issn = {2008-9651},
pages = {109--130},
numpages = {21},
keywords = {فضیلت، خیر، حد وسط، عادت ، عقل، اراده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی فضیلت از دیدگاه کانت و فارابی
%A علمی سولا, محمدکاظم
%A فرخ زادگان صفی آباد, مهین
%J الهیات تطبیقی
%@ 2008-9651
%D 2011

[Download]