علوم باغبانی, دوره (25), شماره (3), سال (2011-12) , صفحات (251-260)

عنوان : ( اثرتراکم و زمان مصرف نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیکی، مراحل فنولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سیاه دانه ( Nigella sativa) )

نویسندگان: شهرام امیرمرادی , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی اثرات تراکم و زمان مصرف کود نیتروژنه بر خصوصیات مورفولوژیکی، مراحل فنولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد در گیاه سی اه دانه آزمایشی مزرعه ای به صورت کرتهای خرد شده با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در شهرستان چناران در سال 1384 انجام شد . فاکتورهای 4 برگی - آزمایش شامل تراکم کشت ( 250،150 و 350 بوته در متر مربع) و زمان مصرف کود نیتروژنه ( 1- شاهد یا عدم مصرف ، 2- مصرف کود در 6 یک ماه پس از کاشت، 3- مصرف در شروع غنچه دهی، 4- مصرف در گلدهی کامل بود. در این بررسی، کود نیتروژنه از منبع کود نیتروژنه به مقدار 40 کیلوگرم در هکتار به صورت سرک در زمانهای ذکر شده استفاده گردید. صفات مورد مطالعه شامل تعداد شاخه جانبی در هر بوته ، فاصله اولین شاخه جانبی از سطح زمین، ارتفاع بوته، متوسط تعداد کپسول در هر شاخه، وزن کپسول، وزن دانه در هر کپسول، تعداد کپسول در هر بوته، تعداد دانه در هر خانه کپسول و عملکرد دانه در هکتار و بررسی مراحل رشد فنولوژیکی بود. اثر زمان مصرف کود نیتروژنه روی تعداد کپسول در هر بوته ، وزن کپسول و تعداد شاخه جانبی در سطح 5% و تعداد دانه در هر خانه کپسول در سطح 1% معنی دار شد، اما روی وزن دانه در کپسول، ارتفاع بوته، فاصله اولین شاخه جانبی از سطح زمین و متوسط تعداد کپسول در هر شاخه وعملکرد دانه تاثیری نداشت. اثر تراکم روی وزن دانه در کپسول در سطح 5% وفاصله اولین شاخه جانبی از سطح زمین و عملکرد دانه در هکتاردر سطح 1% معنی دار شد. تراکم 250 بوته در متر مربع و مصرف نیتروژن در زمان یک ماه پس از کاشت با 588 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد را در این منطقه تولید کرد.

کلمات کلیدی

, سیاه دانه, کپسول, تراکم, خصوصیات مورفولوژیکی, مراحل فنولوژیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025898,
author = {امیرمرادی, شهرام and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {اثرتراکم و زمان مصرف نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیکی، مراحل فنولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سیاه دانه ( Nigella sativa)},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2011},
volume = {25},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-4730},
pages = {251--260},
numpages = {9},
keywords = {سیاه دانه، کپسول، تراکم، خصوصیات مورفولوژیکی، مراحل فنولوژیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرتراکم و زمان مصرف نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیکی، مراحل فنولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سیاه دانه ( Nigella sativa)
%A امیرمرادی, شهرام
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2011

[Download]