پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل - Journal of Babol University of Medical Sciences, دوره (2), شماره (1), سال (2000-1) , صفحات (15-20)

عنوان : ( ظهور فراوان رنگدانه های لیپوفوشین در سلولهای جدار لوله های کلیه موشهای صحرایی مبتلا به دیابت بوسیله آلوکسان )

نویسندگان: محسن پورقاسم , مهدی جلالی , محمدرضا نیکروش , مرتضی بهنام رسولی , ناهید امینیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ظهور فراوان رنگدانه های لیپوفوشین در سلولهای جدار لوله های کلیه موشهای صحرایی مبتلا به دیابت بوسیله آلوکسان

کلمات کلیدی

, دیابت شیرین, لیپوفوشین, آلوکسان,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025900,
author = {محسن پورقاسم and مهدی جلالی and محمدرضا نیکروش and بهنام رسولی, مرتضی and ناهید امینیان},
title = {ظهور فراوان رنگدانه های لیپوفوشین در سلولهای جدار لوله های کلیه موشهای صحرایی مبتلا به دیابت بوسیله آلوکسان},
journal = {پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل - Journal of Babol University of Medical Sciences},
year = {2000},
volume = {2},
number = {1},
month = {January},
issn = {1561-4107},
pages = {15--20},
numpages = {5},
keywords = {دیابت شیرین، لیپوفوشین، آلوکسان، کلیه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ظهور فراوان رنگدانه های لیپوفوشین در سلولهای جدار لوله های کلیه موشهای صحرایی مبتلا به دیابت بوسیله آلوکسان
%A محسن پورقاسم
%A مهدی جلالی
%A محمدرضا نیکروش
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A ناهید امینیان
%J پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل - Journal of Babol University of Medical Sciences
%@ 1561-4107
%D 2000

[Download]