الهیات تطبیقی, دوره (2), شماره (6), سال (2012-2) , صفحات (1-18)

عنوان : ( تاویل عقلی دین از دیدگاه علامه طباطبایی و غزالی )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , تکتم مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظریه علامه طباطبایی در باب تاویل بر آیات قرآن استوار است. به عقیده وی تاویل از سنخ مفاهیم نیست، بلکه از امور عینی است. منظور وی از عینیت، عینیت مصداقی نیست، بلکه مراد وی، خارج از ذهن بودن است. به اعتقاد وی همه آیات قرآن اعم از متشابه و محکم تاویل دارد. در دیدگاه غزالی تاویل دو جنبه دارد. جنبه ای که به معنای اصولی آن یعنی، عبور از معنای ظاهری قرآن به شرط وجود قرینه مرتبط است و دیگری تاویلی که همانند تعبیر رویاست. نقش اصل موازنه در تبیین تاویل کشفی بسیار برجسته است. به عقیده وی تاویل اولا و بالذات از سنخ مفاهیم است و بالعرض به مسمی نظر دارد.

کلمات کلیدی

, عقل, دین, غزالی, علامه طباطبایی, تاویل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025907,
author = {حسینی, سیدمرتضی and مشهدی, تکتم},
title = {تاویل عقلی دین از دیدگاه علامه طباطبایی و غزالی},
journal = {الهیات تطبیقی},
year = {2012},
volume = {2},
number = {6},
month = {February},
issn = {2008-9651},
pages = {1--18},
numpages = {17},
keywords = {عقل، دین، غزالی، علامه طباطبایی، تاویل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاویل عقلی دین از دیدگاه علامه طباطبایی و غزالی
%A حسینی, سیدمرتضی
%A مشهدی, تکتم
%J الهیات تطبیقی
%@ 2008-9651
%D 2012

[Download]