پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (3), شماره (2), سال (2011-8) , صفحات (166-170)

عنوان : ( تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی گیاه افدرا (Ephedra intermedia) با روش کیسه های نایلونی و تولید گاز )

نویسندگان: رضا ولی زاده , مرضیه قدمی کوهستانی , فریدون ملتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزش تغذیهای گیاه افدرا (Ephedra intermedia) به صور ت تعیین ترکیبات ش یمیایی، تجزیه پذیری شکمبه ای و تولید گاز به صورت آزمایشگاهی با استفاده از سه رأس گوسفند بالغ بلوچی دارای فیستولای دائمی شکمبهای تعیین شد. نمونه ی آزمایشی در اواخر فصل بهار در مراتع ،48 ،36 ،24 ،12 ،8 ،6 ،4 ، طبیعی شمال خراسان رضوی جمعآوری گردید. تولید گاز و خصوصیات تجزیهپذیری ماده خشک در ساعات متوالی صفر، 2 18 درصد ماده ی / 3 و 6 /3 ،8/1 ،30/8 ،60/7 ،9/2 ،91/ 72 و 96 اندازهگیری شد. بررسی ترکیبات شیمیایی نشان داد که این گیاه به ترتیب محتوی 9 آلی، پروتئین خام، فیبر نامحلول در شویندهی خنثی، فیبر نامحلول در شویندهی اسیدی، خاکستر، چربی خام و کربوهیدراتهای غیرفیبری بود. فراسنجه- 42/ 20 درصد، 06 / به ترتیب برابر با 16 (c) و ثابت نرخ تجزیه (b) بخش کند تجزیه ،(a) های تجزیهپذیری مادهی خشک شامل بخش سریع تجزیه 0 درصد در ساعت بود. همچنین، فراسنجههای تولید و نرخ تولید گاز، مادهی آلی قابل هضم و انرژی قابل متابولیسم نمونه ی آزمایشی به / درصد و 07 4 مگاژول در ک یلوگرم / 27 گرم در 100 گرم ماده خشک و 18 / 0 میلیلیتر در ساعت، 42 / 65 میلیلیتر به ازای گرم ماده خشک، 043 / ترتیب برابر با 22 0 درصد بود. نتایج این آزمایش به طور کلی نشان میدهد گیاه افدرا به / 2 و 97 / ماده خشک تعیین شد. مقدار کل ترکیبات فنولی و تانن گیاه برابر 93 کندی در شکمبه تخمیر میشود که میتواند ناشی از وجود تانن و مواد فنولی در این گیاه باشد. چنین خصوصیاتی در گیاهان مراتع طبیعی می تواند به حفظ و احیا مراتع در معرض تخریب کمک کند.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: افدرا اینترمدیا, ترکیب شیمیایی, تجزیه پذیری, تولید گاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025927,
author = {ولی زاده, رضا and قدمی کوهستانی, مرضیه and ملتی, فریدون},
title = {تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی گیاه افدرا (Ephedra intermedia) با روش کیسه های نایلونی و تولید گاز},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2011},
volume = {3},
number = {2},
month = {August},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {166--170},
numpages = {4},
keywords = {واژه های کلیدی: افدرا اینترمدیا، ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری، تولید گاز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی گیاه افدرا (Ephedra intermedia) با روش کیسه های نایلونی و تولید گاز
%A ولی زاده, رضا
%A قدمی کوهستانی, مرضیه
%A ملتی, فریدون
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2011

[Download]