جغرافیا-انجمن جغرافیایی ایران, دوره (10), شماره (35), سال (2013-2) , صفحات (147-169)

عنوان : ( برآورد میزان تأثیرپذیری توسعه‌ی درون‌زای روستاها از مدیریت روستایی (مطالعه موردی: دهستان اترک – شهرستان مانه و سملقان) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , اعظم پورجمالی جعفرآباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت روستایی در ایران در گذشته نوساناتی را پشت سر گذاشته است اما امروزه با مدیریت نوین روستایی امید می‌رود که فضاهای روستایی تغییرات مثبتی را تجربه نمایند و در این فرایند انتظار می‌رود که خود روستاییان نقش بیشتری را از طریق توسعه‌ی درونی با بهره‌گیری از سرمایه‌ی اجتماعی ایفا کنند. در این مقاله تلاش شد تا میزان اثرگذاری مدیریت روستایی بر توسعه‌ی درون‌زای روستاها مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی- تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات از روش‌های میدانی و اسنادی کمک گرفته شده و بر اساس آن با توجه به حجم جامعه آماری (1711 خانوار)، حجم نمونه خانوارهای مورد پرسشگری بر پایه‌ی فرمول کوکران برابر 231 خانوار بوده است.یافته‌های مطالعه بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون دو متغیره نشان می‌دهد که شدت تأثیر متغیر عملکرد مدیریت روستایی بر سرمایه اجتماعی روستا 462/0 است که بیانگر تأثیر متوسط و مثبت عملکرد مدیریت روستایی بر سرمایه اجتماعی روستا می‌باشد. عوامل اقتصادی بیشترین تأثیر را در میزان شکل‌گیری سرمایه اجتماعی داشته است، به طوری که به تنهایی 54 درصد از تغییرات سرمایه اجتماعی را تبیین می‌کند. با توجه یافته‌ها، راهکارهایی شامل تجهیز و سرمایه گذاری در امور اقتصادی روستاها، تقویت ارزش‌هایی مانند شایسته سالاری در سطح مدیران محلی روستایی، به کار بردن تشویق و ترغیب اجتماعی و دادن پشتیبانی عاطفی از سوی مدیریت محلی و سطوح بالاتر مدیریت توسعه روستایی و غیره پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, عملکرد مدیریت روستایی, سرمایه اجتماعی, عوامل اقتصادی, عوامل اجتماعی و فرهنگی, ویژگی‌های شخصی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025929,
author = {عنابستانی, علی اکبر and پورجمالی جعفرآباد, اعظم},
title = {برآورد میزان تأثیرپذیری توسعه‌ی درون‌زای روستاها از مدیریت روستایی (مطالعه موردی: دهستان اترک – شهرستان مانه و سملقان)},
journal = {جغرافیا-انجمن جغرافیایی ایران},
year = {2013},
volume = {10},
number = {35},
month = {February},
issn = {6987-4567},
pages = {147--169},
numpages = {22},
keywords = {عملکرد مدیریت روستایی، سرمایه اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، ویژگی‌های شخصی مدیران.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد میزان تأثیرپذیری توسعه‌ی درون‌زای روستاها از مدیریت روستایی (مطالعه موردی: دهستان اترک – شهرستان مانه و سملقان)
%A عنابستانی, علی اکبر
%A پورجمالی جعفرآباد, اعظم
%J جغرافیا-انجمن جغرافیایی ایران
%@ 6987-4567
%D 2013

[Download]