روستا و توسعه, دوره (15), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (85-108)

عنوان : ( بررسی و تحلیل نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت مردم در نواحی روستایی )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , رضا خسروبیگی برچلوئی , علی اکبر تقیلو , محمدحسن اکبری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشارکت به عنوان شرکت آگاهانه و خود انگیخته(داوطلبانه) افراد در برنامه توسعه و یکی از ارکان اساسی توسعه روستایی محسوب می شود. شکل گیری و استمرار این فرآیند در جوامع روستایی، متاثر از عوامل و شرایط بسیاری است. از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر میزان مشارکت روستائیان ارزش و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی موجود در جوامع روستایی می‌باشد. مقاله حاضر در صدد است با رویکردی همه جانبه و در قالب روش توصیفی- تحلیلی و همبستگی، سطح مشارکت و عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر آن را در 25سکونتگاه روستایی بخش مرکزی شهرستان جهرم مشخص سازد. جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه در حجم نمونه 384 نفر و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های مناسب در نرم افزار spss انجام شده است. بر اساس آزمونt استیودنت، سطح مشارکت در اغلب شاخص های مورد نظر به جز شاخص های احترام به دیگران و امانتداری در کارهای روزمره به طور معناداری کمتر از حد مورد انتظار است. در رتبه بندی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر در میزان مشارکت شاخص‌هایی همچون اهمیت تصمیمات جمعی بر تصمیمات فردی، علاقه مندی مردم در حل مشکلات محله و ارتباطات اجتماعی که در راستای تقویت فعالیت های جمعی می باشند بیشترین سهم در تبیین میزان مشارکت مردم داشتند. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که معیار شبکه اجتماعی با ضریب تعیین 679/0، بیشترین تاثیر را بر میزان مشارکت در نواحی روستایی داشته است.

کلمات کلیدی

, مشارکت داوطلبانه, مشارکت انتخاباتی, اعتماد اجتماعی, انسجام اجتماعی, شبکه‌ی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025930,
author = {عنابستانی, علی اکبر and خسروبیگی برچلوئی, رضا and تقیلو, علی اکبر and اکبری, محمدحسن},
title = {بررسی و تحلیل نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت مردم در نواحی روستایی},
journal = {روستا و توسعه},
year = {2012},
volume = {15},
number = {1},
month = {June},
issn = {1563-3322},
pages = {85--108},
numpages = {23},
keywords = {مشارکت داوطلبانه، مشارکت انتخاباتی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، شبکه‌ی اجتماعی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تحلیل نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت مردم در نواحی روستایی
%A عنابستانی, علی اکبر
%A خسروبیگی برچلوئی, رضا
%A تقیلو, علی اکبر
%A اکبری, محمدحسن
%J روستا و توسعه
%@ 1563-3322
%D 2012

[Download]