تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, دوره (42), شماره (2), سال (2011-9) , صفحات (163-173)

عنوان : ( مدل سازی و پیش بینی ضایعات نان با استفاده از مدلهای سری زمانی و شبکه عصبی )

نویسندگان: میترا ژاله رجبی , ناصر شاه نوشی فروشانی , محمود دانشورکاخکی , علی فیروز زارع , سیاوش دهقانیان قطب ابادی , سیدمحمدعلی رضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین مطالعه به منظور بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان و تعیین روابط کوتاه‌مدت، بلندمدت و ضریب تصحیح خطا بین ضایعات نان و متغیرهای مستقل مؤثر برآن طی سال‌های 1385-1357 و پیش‌بینی ضایعات نان از الگوی سری زمانی چند متغیره ARDL استفاده شده است. بر اساس الگوی ARDL ضایعات نان در بلندمدت تابعی مستقیم از تولیدناخالص ملی و رشد شهرنشینی می‌باشد و قیمت نان و ضریب جینی بر ضایعات نان اثر معکوس دارند. در کوتاه‌مدت نیز تولید ناخالص ملی و رشد شهرنشینی اثر مثبت و معنی‌داری بر ضایعات نان دارند و تأثیر قیمت و ضریب جینی در کوتاه‌مدت نیز بر ضایعات منفی است. به منظور پیش‌بینی‌ مقادیر آتی از الگوی ARDL و شبکه عصبی مصنوعی استفاده‌شد. نتایج مقایسه الگوهای ARDL و ANN نشان داد که شبکه عصبی مبتنی برARDL پرسپترون چند لایه (با سه لایه) با ساختار انتخاب شده دارای دقت بالاتری بوده و بر اساس پیش‌بینی ضایعات نان با شبکه عصبی منتخب در افق پیش‌بینی (سال 1390) ضایعات نان بیش از 181/3میلیون تن خواهد‌بودکه با توجه به قیمت جهانی گندم در سال 1385 مبلغی معادل 1145 میلیون دلار در اثر ضایعات نان از چرخه اقتصادی کشور حذف می‌شود.

کلمات کلیدی

, ضایعات نان, الگوی ARDL, مدل شبکه عصبی مصنوعی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025935,
author = {میترا ژاله رجبی and شاه نوشی فروشانی, ناصر and دانشورکاخکی, محمود and فیروز زارع, علی and دهقانیان قطب ابادی, سیاوش and رضوی, سیدمحمدعلی},
title = {مدل سازی و پیش بینی ضایعات نان با استفاده از مدلهای سری زمانی و شبکه عصبی},
journal = {تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران},
year = {2011},
volume = {42},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4838},
pages = {163--173},
numpages = {10},
keywords = {ضایعات نان، الگوی ARDL، مدل شبکه عصبی مصنوعی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل سازی و پیش بینی ضایعات نان با استفاده از مدلهای سری زمانی و شبکه عصبی
%A میترا ژاله رجبی
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A دانشورکاخکی, محمود
%A فیروز زارع, علی
%A دهقانیان قطب ابادی, سیاوش
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%J تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران
%@ 2008-4838
%D 2011

[Download]