تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران, دوره (96), شماره (96), سال (2011-10) , صفحات (89-110)

عنوان : ( کاربرد الگوی لاجیت ترتیبی در بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان (مطالعه‎ی موردی شهر مشهد) )

نویسندگان: ناصر شاه نوشی فروشانی , علی فیروززارع , میترا ژاله رجبی , محمود دانشورکاخکی , سیاوش دهقانیان قطب ابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، به منظور بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان خانوار و تعیین جهت تأثیر این عوامل بر ضایعات و هم‎چنین نحوه‎ی تأثیر هر عامل بر احتمال قرارگرفتن هر خانوار در سه گروه خانوارهای با ضایعات کم- متوسط، با ضایعات زیاد و با ضایعات بسیار زیاد، الگوی لاجیت ترتیبی و اطلاعات 352 خانوار مصرف کننده‎ی نان شهر مشهد به کار گرفته شده است. بررسی اثرات نهایی الگوی لاجیت ترتیبی در بخش مصرف کنندگان نشان می‎دهد که دور یا متوسط بودن فاصله تا نانوایی، پیاده پیمودن مسیر نانوایی، خنک نکردن نان پس از خرید، حمل نان خریداری شده روی دست و بدون پوشش، تعداد دفعات مراجعه به نانوایی در هفته، مدت زمان معطلی در نانوایی، ارزان تلقی کردن بهای نان، درآمد ماهانه‎ی خانوار، نرخ متوسط مصرف نان ماهیانه، تحصیلات سرپرست و تحصیلات سایر افراد خانوار، احتمال قرار گرفتن خانوارها در زمره‎ی خانوارهای با ضایعات کم و متوسط را کاهش و از سوی دیگر احتمال قرار گرفتن این خانوارها در گروه خانوارهای با ضایعات زیاد و بسیار زیاد را افزایش می‎دهد. هم‎چنین بر اساس نتایج این بخش از مطالعه، همکاری در خرید نان، نگهداری نان در فریزر، خوب ارزیابی کردن کیفیت نان مصرفی از سوی خانوار، تحصیلات مادر خانوار، تعداد افراد خانوار، متوسط سن افراد خانوار، خانه دار بودن و نرخ متوسط مصرف مواد خوراکی، احتمال این‎که خانوار در گروه خانوارهای کم- متوسط ضایعات قرار گیرد را افزایش و از سوی دیگر احتمال قرار گرفتن خانوارها در گروه‎های با ضایعات زیاد و خیلی زیاد را کاهش می‎دهد.

کلمات کلیدی

, الگوی لاجیت ترتیبی, ضایعات نان, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025937,
author = {شاه نوشی فروشانی, ناصر and فیروززارع, علی and ژاله رجبی, میترا and دانشورکاخکی, محمود and دهقانیان قطب ابادی, سیاوش},
title = {کاربرد الگوی لاجیت ترتیبی در بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان (مطالعه‎ی موردی شهر مشهد)},
journal = {تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران},
year = {2011},
volume = {96},
number = {96},
month = {October},
issn = {0039-8969},
pages = {89--110},
numpages = {21},
keywords = {الگوی لاجیت ترتیبی، ضایعات نان، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد الگوی لاجیت ترتیبی در بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان (مطالعه‎ی موردی شهر مشهد)
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A فیروززارع, علی
%A ژاله رجبی, میترا
%A دانشورکاخکی, محمود
%A دهقانیان قطب ابادی, سیاوش
%J تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران
%@ 0039-8969
%D 2011

[Download]