اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (19), شماره (75), سال (2011-10) , صفحات (99-108)

عنوان : ( بررسی آثار رفاهی و زیست محیطی مالیات سبز وکاهش یارانه سوخت در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه )

نویسندگان: مریم مقیمی فیض آبادی , ناصر شاه نوشی فروشانی , شهناز دانش , بیت اله اکبری مقدم , محمود دانشورکاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین چالشهای فراروی دولتها در قرن بیستویکم، بحرانهای زیستمحیطی است. به همین دلیل دولتها میکوشند تا با اتخاد سیاستها و برنامههای مختلف، بر مشکلات زیستمحیطی از جمله آلودگی هوا فائق آیند. افزایش مصرف بیرویه سوختهای فسیلی نه تنها تحدیدی برای مصرف آینده آنهاست، بلکه آثار منفی زیستمحیطی آنها نیز به عنوان مقوله مهم مورد توجه دولتمردان است. بر همین اساس در این مطالعه با استفاده از جدول داده – ستانده 1380 و مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، آثار رفاهی و زیستمحیطی دو سیاست وضع ∗ دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ∗∗ دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد e-mail: shahnoushi@um.ac.ir 1. نویسنده مسئول ∗∗∗ دانشیار گروه عمران (گرایش عمران محیط زیست) دانشگاه فردوسی مشهد ∗∗∗∗ استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین اقتصادکشاورزی و توسعه – سال نوزدهم ، شماره 75 ۸۰ MCP مالیات سبز و کاهش یارانه سوخت بررسی شده است. به این منظور با استفاده از تکنیک تغییرات رفاه با و بدون لحاظ آثار زیستمحیطی، تغییر در تقاضای انرژی ،GAMS و نرم افزار در قالب پنج سناریوی مالیاتی ارزیابی شدهاند. نتایج CH و NOX، CO و تغییرات سهم آلاینده 2 به دست آمده نشان می دهد که با وضع مالیات بر سوخت، تقاضای واسطهای و مصرفی سوختهای فسیلی کاهش مییابد. در همه سناریوها با لحاظ اثر مثبت کاهش آلودگی، تغییرات رفاه مثبت است و میزان آن با افزایش نرخ مالیات افزایش مییابد. در هر دو سیاست، بالاترین نرخ رشد رفاه با درنظرگرفتن آثار زیستمحیطی، نرخ مالیات 10 % (سناریوی سوم) میباشد.

کلمات کلیدی

, مالیات سبز, یارانه سوخت, آلودگی هوا, رفاه, مدل تعادل عمومی قابل محاسبه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025938,
author = {مقیمی فیض آبادی, مریم and شاه نوشی فروشانی, ناصر and دانش, شهناز and بیت اله اکبری مقدم and دانشورکاخکی, محمود},
title = {بررسی آثار رفاهی و زیست محیطی مالیات سبز وکاهش یارانه سوخت در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2011},
volume = {19},
number = {75},
month = {October},
issn = {1022-4211},
pages = {99--108},
numpages = {9},
keywords = {مالیات سبز، یارانه سوخت، آلودگی هوا، رفاه، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آثار رفاهی و زیست محیطی مالیات سبز وکاهش یارانه سوخت در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه
%A مقیمی فیض آبادی, مریم
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A دانش, شهناز
%A بیت اله اکبری مقدم
%A دانشورکاخکی, محمود
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2011

[Download]