دانش کشاورزی و تولید پایدار, دوره (20), شماره (4), سال (2011-3) , صفحات (37-51)

عنوان : ( بررسی کارایی تولید محصولات زیربخشهای زراعت و باغبانی در استان خراسان رضوی: کاربرد روشهای ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم خوشه بندی فازی )

نویسندگان: حمید طاهرپورکلانتری , ناصر شاه نوشی فروشانی , محمود دانشورکاخکی , محبت محبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اجمالی وضعیت منابع طبیعی در استان خراسان نشان میدهد که این بخش با مشکلاتی از قبیل بیلان منفی آب، شوری خاک و فرسایش در دشتهای استان روبروست. این مطالعه در نظر دارد، ضمن توجه به ملاحظات مربوط به استفاده پایدار از منابع آب به محاسبه کارایی فنی شهرستانهای استان در زیر بخشهای زراعت و باغبانی بپردازد. دادههای این مطالعه مربوط به سالهای 81 ،76 تا 83 و 85 میباشد که از آمارنامه جهاد کشاورزی و سازمان آب منطقهای خراسان رضوی جمعآوری شده است. روش استفاده شده برای محاسبه کارایی فنی الگوریتم ترکیبی شبکه عصبی و خوشهبندی فازی میباشد. میانگین کارایی فنی در شرایط عدم توجه به ملاحظات مربوط به استفاده پایدار از منابع آب 74 درصد و در شرایط توجه به ملاحظات مربوط به استفاده پایدار از منابع آب 77 درصد است. علاوه بر این ضریب همبستگی رتبهبندی کارایی شهرستانها در دو حالت فوق نشان میدهد که توجه به ملاحظات مربوط به استفاده پایدار از منابع آب میتواند ارزیابی کارایی فنی شهرستانهای استان خراسان رضوی را دگرگون سازد.

کلمات کلیدی

, الگوریتم خوشه بندی فازی, تولیدات زراعی و باغی, خراسان رضوی, شبکه عصبی مصنوعی, کارائی فنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025940,
author = {طاهرپورکلانتری, حمید and شاه نوشی فروشانی, ناصر and دانشورکاخکی, محمود and محبی, محبت},
title = {بررسی کارایی تولید محصولات زیربخشهای زراعت و باغبانی در استان خراسان رضوی: کاربرد روشهای ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم خوشه بندی فازی},
journal = {دانش کشاورزی و تولید پایدار},
year = {2011},
volume = {20},
number = {4},
month = {March},
issn = {2476-4310},
pages = {37--51},
numpages = {14},
keywords = {الگوریتم خوشه بندی فازی، تولیدات زراعی و باغی، خراسان رضوی، شبکه عصبی مصنوعی، کارائی فنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کارایی تولید محصولات زیربخشهای زراعت و باغبانی در استان خراسان رضوی: کاربرد روشهای ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم خوشه بندی فازی
%A طاهرپورکلانتری, حمید
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A دانشورکاخکی, محمود
%A محبی, محبت
%J دانش کشاورزی و تولید پایدار
%@ 2476-4310
%D 2011

[Download]