چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین , 2011-12-21

عنوان : ( اثر تجویز نخاعی کربنوکسالون همراه موسیمول بر احساس درد در موش صحرایی نر نژاد ویستار )

نویسندگان: سیمین افشارکارگر , مسعود فریدونی , ناصر مهدوی شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات زیادی نشان داده شده است که اینترنورون های تحریکی و مهاری (گاباارژیک) به طور وسیعی در لامیناهای خاصی در نخاع در رابطه با احساس درد توزیع شده اند ...

کلمات کلیدی

, درد, تزریق نخاعی, Gap junction, کربنوکسالون, گابا A, موسیمول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025948,
author = {افشارکارگر, سیمین and فریدونی, مسعود and مهدوی شهری, ناصر},
title = {اثر تجویز نخاعی کربنوکسالون همراه موسیمول بر احساس درد در موش صحرایی نر نژاد ویستار},
booktitle = {چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {درد، تزریق نخاعی، Gap junction، کربنوکسالون،گابا A، موسیمول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تجویز نخاعی کربنوکسالون همراه موسیمول بر احساس درد در موش صحرایی نر نژاد ویستار
%A افشارکارگر, سیمین
%A فریدونی, مسعود
%A مهدوی شهری, ناصر
%J چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین
%D 2011

[Download]