چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین , 2011-12-21

عنوان : ( اثر تحویز داخل نخاعی جنیپین بر التهاب القاء شده به وسیله فرمالین در موش های صحرایی نر نژاد ویستار )

نویسندگان: زهره عباسی , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

UCP-2 پروتئینی است که در غشای داخلی میتوکندری قرار گرفته است ...

کلمات کلیدی

, جنیپین, UCP-2, التهاب , میتوکندری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025950,
author = {عباسی, زهره and فریدونی, مسعود and بهنام رسولی, مرتضی},
title = {اثر تحویز داخل نخاعی جنیپین بر التهاب القاء شده به وسیله فرمالین در موش های صحرایی نر نژاد ویستار},
booktitle = {چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جنیپین، UCP-2، التهاب ، میتوکندری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تحویز داخل نخاعی جنیپین بر التهاب القاء شده به وسیله فرمالین در موش های صحرایی نر نژاد ویستار
%A عباسی, زهره
%A فریدونی, مسعود
%A بهنام رسولی, مرتضی
%J چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین
%D 2011

[Download]