پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (2), سال (2011-5) , صفحات (229-241)

عنوان : ( اثر تنش رطوبتی و محدودیت منبع بر تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ژنوتیپ های گندم )

نویسندگان: مسعود عزت احمدی , قربان نور محمدی , مسعود قدسی , محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه روند تولید و تجمع ماده خشک و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی به دانه، آزمایشی مزرعه ای در قالب طرح کرتهای دو بار خرد شده در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی طرق مشهد بر پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سالهای زراعی به 86- 1385 و 87 - 86 و تنش رطوبتی از مرحله گرده افشانی تا رسیدگی به اجرا در آمد. تیمار آبیاری در کرت های اصلی شامل آبیاری مطلوب در طول فصل رشد و رقم (C-81-10 ،9212 ،9207 ،9205 ،9203 ،9116 ، تیمار ژنوتیپ در کرت های فرعی شامل هفت ژنوتیپ جدید گندم ((C-81-10 ،9212 ،9207 ،9205 ،9203 ،9116 ،و لاین های شماره 9103 بود . نتایج تجزیه مرکب نشان داد، با اعمال تنش رطوبتی، میزان ماده خشک انتقال یافته، بازدهی انتقال مجدد ماده خشک و درصد انتقال افزایش یافت. با جلوگیری از فتوسنتز جاری، میزان ماده درصد نسبت به تیمار آبیاری کامل ( 1 / 18 و 6 ، مجدد ماده خشک به ترتیب حدود 15 43/ 60 درصد کاهش و 1 / خشک انتقال یافته و بازدهی انتقال مجدد ماده خشک و درصد انتقال مجدد ماده خشک به ترتیب حدود 44 درصد کاهش، 8 درصد نسبت به استفاده از فتوسنتز جاری افزایش یافت. اعمال تنش رطوبتی و جلوگیری از فتوسنتز جاری پس از گرده افشانی علاوه بر محدودیت منبع، 9103 و 9116 بالاترین عملکرد دانه و میزان ماده ،C-81- شد. با توجه به این که ژنوتیپ های 10 RWC و CTD باعث محدودیت مخزن و کاهش خشک انتقال یافته را به خود اختصاص دادند، می توان آنها را به عنوان ژنوتیپ های امید بخش و مناسب جهت استفاده در برنامه های اصلاحی مناطق با عملکرد دانه به ویژه در مرحله آبکی دانه، نشان داد که می توان از این دو RWC و CTD خشک و نیمه خشک پیشنهاد نمود. همبستگی قابل توجه صفت به عنوان معیار انتخاب در برنامه های اصلاحی استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, گندم نان, خشکی, عملکرد دانه, میزان نسبی آب برگ, کاهش دمای کانوپی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025958,
author = {مسعود عزت احمدی and قربان نور محمدی and مسعود قدسی and کافی, محمد},
title = {اثر تنش رطوبتی و محدودیت منبع بر تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ژنوتیپ های گندم},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2011},
volume = {9},
number = {2},
month = {May},
issn = {2008-1472},
pages = {229--241},
numpages = {12},
keywords = {گندم نان، خشکی، عملکرد دانه، میزان نسبی آب برگ، کاهش دمای کانوپی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تنش رطوبتی و محدودیت منبع بر تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ژنوتیپ های گندم
%A مسعود عزت احمدی
%A قربان نور محمدی
%A مسعود قدسی
%A کافی, محمد
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2011

[Download]